ورود و ثبت نام

صفت در انگلیسی

image_pdfimage_print

صفت در انگلیسی

صفت در انگلیسی یکی از چهار گروه اصلی کلمات می باشد. ( سه گروه دیگر اسم فعل و قید می باشد). صفت اطلاعات بیشتری در مورد اسم یا ضمیر می دهد. مثالهایی از صفت در انگلیسی عبارتند از:

Big بزرگ / angry عصبانی / happy شاد /  sad ناراحت

 

           .It is a big car

  ماشین بزرگیست.

.He is very angry

او خیلی عصبانی است.

.A happy boy

پسر شاد.

.Ali was sad

علی ناراحت بود.

صفت در انگلیسی جمع بسته نمی شود. در هر حالت به صورت مفرد می آید حتی اگر اسم جمع باشد.

مثال:

A small chair

صندلی کوچک

Small chairs

صندلی های کوچک

Smalls chairs

ترکیب The + adjective

گاهی اوقات صفت می تواند به تنهایی و بدون اسم مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت صفت به گروهی از افراد اشاره دارد که در یک ویژگی به خصوص مشابه یکدیگر هستند .

مثال:

.I always help the poor

من همیشه به افراد فقیر کمک می کنم.

.I always help the old

من همیشه به افراد سالمند کمک می کنم.

نکته: هر گاه صفت به این شکل استفاده شود،  حرف تعریف the قبل از آن می آید.

استفاده از صفت به همراه how یا what برای ابراز شگفتی یا احساس درونی نسبت به موضوع خاصی:

ترکیب How + adjective

مثال:

!How amazing

چه جالب!

What + adjective + noun

مثال:

!What an amazing story

چه داستان جالبی!

صفت در انگلیسی در کجای جمله قرار میگیرد (Adjective in sentence)

قبل از اسم

The angry man

مرد عصبانی

The Dirty shirt

پیراهن کثیف

The thin boy

پسر لاغر

بعد از فعل Be

افعال ربطی عبارتند از: be, am, is, are, was, were, been, being

در جمله:

.The man is angry

مرد عصبانی است.

.They are tired

آنها خسته اند.

.There is a large garden in the house

باغ وسیعی در خانه است.

 

بعد از افعال ربطی

افعال ربطی مانند:

Appear ظاهر شدن /   become شدن  / feel احساس کردن  / grow شدن /  look به نظر آمدن /  seem به نظر آمدن

در جمله:

.He seems tired

او خسته به نظر می آید.

.He became very angry

او خیلی عصبانی شد.

 

صفت می تواند فاعل یا مفعول را توصیف کند:

توصیف فاعل:

.The child is happy

بچه شاد است.

توصبف مفعول (به هنگامی که از فعل ربطی linking verb استفاده می کنیم):

.The man painted the house green

مرد خانه را به رنگ سبز رنگ آمیزی کرد.

در مثال فوق House مفعول جمله است که صفت Green آن را توصیف می کند.

برخی دیگر از افعالی که از الگوی بالا تبعیت می کنند عبارتند از:

Find  / make  / keep / drive

مثال:

.They found him alive

آنها او را زنده پیدا کردند.

.The child drove him crazy

بچه او را دیوانه کرد.

گروهی ازصفات در زبان انگلیسی فقط بعد از فعل Be یا فعل ربطی می آیند و استفاده از آنها قبل از اسم ممنوع است.بسیاری از این صفات با حرف -a شروع می شوند مانند:

afloat شناور / afraid ترسان نگران /  alike مشابه شبیه / alive زنده / alone  تنها / ashamed شرمنده / asleep خواب / awake بیدار / aware آگاه

مثال:

.He is asleep

او خواب است.

.He became alive

او زنده شد.

Asleep baby

Alive animal

Alone girl

بعد از کلمات نامعین

هنگامی که از کلمات نامعین مانند something , anyone , no one, nothing , somewhere , etc استفاده میکنیم، صفت همیشه بعد از این کلمات می آید.

مثال:

.I am looking for something cheap

من به دنبال چیز ارزان میگردم.

.Anyone lazy in the class will fail the exam

هر شخص تنبلی در کلاس مردود خواهد شد.

.Go to somewhere safe

به مکان امنی برو.

برخی صفات می توانند قبل یا بعد از اسم بیایند، ولی باعث تفاوت در معنی آنها میشود.

مثال با صفت concerned:

.The meeting was full of concerned residents

جلسه پر بود از ساکنین نگران.

.The students concerned were a small minority

دانش آموزان مربوطه اقلیت کمی بودند.

مثال با صفت opposite:

.I’m afraid we have opposite points of view

متاسفم دیدگاه های متضادی داریم.

.We used to live in the house opposite

ما سابقا در خانه ی روبرو زندگی می کردیم.

مثال با صفت present:

.The present chairman is Mr.Tavakoli

رییس کنونی آقای توکلی است.

.We took a vote of all members present

ما از همه اعضای حاضر رای گیری کردیم.

مثال با صفت responsible:

.Responsible parents have been outraged by this law

والدین مسئولیت پذیر از این قانون خشمگین شده اند.

.The person responsible will be caught and punished

شخص مسئول ( کسی که عمل از او سر زده) دستگیر شده و مجازات خواهد شد.

ترتیب قرارگیری صفات قبل از اسم (The Order of Adjectives)

وقتی بیش از یک صفت قبل از اسم می آید ، صفت ها به طور معمول از ترتیب خاصی تبعیت می کنند.

رایچ ترین ترتیب صفات عبارتست از:

جایگاه  در جمله /        مربوط به / مثال ها
1

 

 


نظر  عقیده

 

 


unusual غیر معمول

lovely دوست داشتنی

beautiful زیبا


2

 

 


اندازه

 

 


large بزرگ  وسیع

small کوچک

short کوتاه


3

 

 


خصوصیت فیزیکی

 

 


thin  لاغز

fat چاق

untidy نامرتب


4

 

 


شکل

 

 


round گرد  دایره ای

square مربع شکل

rectangular مثلثی


5

 


سن

 


young جوان

old پیر


6

 

 


رنگ

 

 


blue آبی

red قرمز

pink صورتی


7

 

 


اصل و نسب یا ملیت

 

 


Dutch هلندی

Japanese ژاپنی

Turkish ترکی


8

 

 


ماده

 

 


metal فلزی

wood چوبی

plastic پلاستیکی


9

 

 

 


نوع

 

 

 


general-purpose همه منظوره

four-sided چهار طرفه

U-shaped

U شکل


10

 

 


هدف

 

 


cleaning

hammering

cooking


مثال:

.It is a beautiful small blue American car

ماشین آمریکایی آبی رنگ کوچک زیبایی است.

نکات:

اگر بخواهیم صفت یا صفات خاصی را مورد تاکید قرار دهیم ملزم به رعایت ترتیب بالا نیستیم. در عمل می توانیم همه نوع صفت را همزمان قبل از اسم بیاوریم ولی در انگلیسی روزمره استفاده از بیش از چهار صفت رایچ نیست.

معمولا از And برای جداسازی صفات قبل از اسم  استفاده نمی کنیم مگر در موارد زیر:

1.صفات مربوط به رنگ باشد:

مثال:

A green and purple shirt

پیراهن سبز و بنفش

2. هنگامی که دو صفت بخش های مختلف یک چیز به خصوص را توصیف میکنند، با and آنها را از یکدیگر جدا میکنیم.

مثال:

.The chrome and steel facade glinted in the sunlight

نمای کروم و فولاد در زیر نور آفتاب براق شده است.

(بعضی بخش ها کروم بوده اند و بخش هایی دیگر از جنس فولاد.)

3. هنگامی که دو صفت جنبه های مشابهی از یک چیز را توصیف میکنند  با and آنها را از یکدیگر جدا میکنیم.

مثال:

.The country enjoys stable and long-lasting relationship with most countries

کشور از رابطه پایدار و بادوام با اکثر کشورها بهره مند است.

( stable و long-lasting قرابت معنایی با یکدیگر دارند و جنبه های مشابهی از relationship را توصیف میکنند.)

جدا کردن صفات از یکدیگر با استفاده از but , yet , though

هنگامی که دو صفت جنبه های متضادی از یک چیز را توصیف میکنند ، با استفاده از but , yet , though آنها را از یکدیگر جدا می کنیم.

مثال:

.Jogging can be a simple yet effective solution to many health problems

آهسته دویدن میتواند راه حلی ساده اما موثر برای بسیاری از مشکلات سلامت باشد.

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفت در انگلیسی فرم و شکل خود را تغییر نمیدهد مگر اینکه حالت تفضیلی یا عالی باشد.

صفات تفضیلی در انگلیسی  (comparative adjective)

حالت تفضیلی صفت در انگلیسی معمولاً برای مقایسه دو شخص ، چیز یا حالت به کار می رود ، وقتی می خواهیم بگوییم از لحاظ ویژگی بخصوصی، یک شخص/چیز دارای کیفیت بیشتر یا کمتر از شخص/چیز دیگری است.

نحوه ساخت صفت تفضیلی

اگر صفت از یک بخش تشکیل شده باشد  (one-syllable)  به آخر آن -er اضافه می کنیم و سپس than را می آوریم.

adjective (er) + than

مثال :

Ali is taller than Mohsen

علی از محسن قد بلندتر است

نکته:

اگر آخر صفت به e- ختم شده باشد کافیست به آخر آن r- اضافه کنیم:

مثال:

زیباتر Nice   /  nicer زیبا

خوبتر Fine  /  finer خوب

اگر ساختار صفت به گونه ای باشد که یک حرف صدادار یا مصوت (vowel) بین دو حرف بی صدا یا صامت (consonant) قرار گرفته باشد ، آخرین حرف بی صدا رو تکرار می کنیم سپس er- را اضافه می کنیم.

مثال:


Big بزرگ /  bigger بزرگتر


Hot داغ / hotter داغ تر


Fatچاق /  fatter چاق تر


Thinلاغر /  thinner لاغرتر


اگر صفت از دو بخش یا بیشتر (two-syllable or more)تشکیل شده باشد، برای ساخت صفت تفضیلی، به قبل صفت  کلمه more را اضافه می کنیم سپس کلمه Than را بعد از صفت می آوریم:

more + adjective (two-syllable or more) + than

مثال:

.My car is more expensive than your car

خودروی من از خودروی تو گران تر است.

صفت Expensive از سه بخش تشکیل شده است: Ex-pen-sive. پس کلمه More را قبل از آن آوردیم و سپس Than را اضافه کردیم.

صفات عالی در انگلیسی (superlative adjective)

حالت عالی صفت در انگلیسی،  شخص یا چیزی را دارنده بیشترین مقدار از ویژگی خاصی در مقایسه با همنوعانش توصیف می کند.

مثال:

.Ali is the tallest in his family

علی بلندقدترین در خانواده اش است.

.Benz is the most expensive car in the world

بنز گرانقیمت ترین ماشین در جهان است.

نحوه ساخت صفت عالی در انگلیسی

برای صفات تک بخشی One-syllable پسوند est- را به آخر صفت اضافه می کنیم و برای صفات دو بخشی و بیشتر (Two-syllable or more) کلمه Most را به قبل صفت اضافه می کنیم. Most معمولا با حرف تعریف the استفاده می شود.

مثال برای صفات تک بخشی:

کوتاه ترین short  /  shortest کوتاه

بلندترین long /  longest بلند

 

مثال برای صفات دو بخشی یا بیشتر:

زیباترین beautiful /  the most beautiful زیبا

مفیدترین useful  / the most  useful مفید

نکته:

اگر آخر صفت های تک بخشی به e- ختم شده باشد کافیست به آخر آن st- اضافه کنیم

مثال:

خوب ترین Fine  /  finest خوب

نادرترین Rare / rarest نادر

اگر ساختار صفت به گونه ای باشد که  یک حرف صدادار بین دو حرف بی صدا قرار بگیرد، آخرین حرف بی صدا رو تکرار می کنیم سپس est را اضافه می کنیم

مثال:

بزرگ ترین Big  /  biggest بزرگ

داغ ترین Hot  / hottest داغ

صفات دو بخشی که آخرشان به y ختم می شود. y را به i تبدیل می کنیم سپس er یا est را ، بسته به اینکه صفت تفضیلی باشد یا عالی، اضافه می کنیم.

مثال:

شلوغترین Busy /  busier شلوغتر  /   busiest شلوغ

آسانترین Easy  / easier آسانتر /  easiest آسان

 

As…..as    not as……as    not so……as

هنگامی که بخواهیم بگوییم دو فرد یا دو چیز از لحاظ خصوصیت یا ویژگی خاصی با یکدیگر برابر هستند از ساختار As…..as استفاده می کنیم. شکل منفی این ساختار Not as…….as یا Not so…….as می باشد.

مثال:

.Ali is as tall as Mohsen

علی هم قد محسن است.

منفی:

.Ali is not as tall as Mohsen

علی هم قد محسن نیست.

یا

.Ali is not so tall as Mohsen

علی هم قد محسن نیست.

Less و Least

هر وفت بخواهیم با استفاده از صفات دو بخشی بگوییم فردی یا چیزی مقدار کمتری از ویژگی خاصی نسبت به دیگری برخوردار است از متضاد کلمه More یعنی Less استفاده می کنیم.

مثال:

.You are less popular than Hamid

تو از حمید محوبیت کمتری داری.

.That apartment is less expensive than this apartment

آن آپارتمان از این آپارتمان ارزان تر است.

هر وقت بخواهیم بگوییم فردی یا چیزی کمترین مقدار از ویژگی خاصی نسبت به همنوعانش برخوردار است، از متضاد کلمه Most یعنی Least استفاده می کنیم. معمولا از حرف تعریف The قبل از Least استفاده می کنیم.

مثال:

.You are the least popular person in the club

تو از کمترین محبوبیت در باشگاه برخورداری.

.That apartment is the least expensive one

آن آپارتمان ارزان ترین است.

صفات تفضیلی و عالی بی قاعده در انگلیسی

گروه کوچکی از صفات در زبان انگلیسی وجود دارند که حالت تفضیلی و عالی آنها بی قاعده است و از روشهایی که پیشتر گفته شد برای آنها استفاده نمی کنیم. بلکه باید حالت تفضیلی و عالی آنها را با تکرار و تمرین از حفظ کرد. این دسته از صفات عبارتند از:

bad بد  worse بدتر  worst بدترین     /     far دور  farther/further دورتر  farthest/furthest دورترین     /    good خوب better بهتر best بهترین


Many/much زیاد  more بیشتر  the most بیشترین    /   Little کم  less کم تر  the least کم ترین    /     Well خوب better بهتر the best بهترین

صفات کمی در انگلیسی (Quantitative adjectives)

صفت در انگلیسی گاهی اوقات برای بیان کمیت چیزی مورد استفاده قرار میگیرد.این نوع صفات به سوالاتی همچون How many و How much پاسخ می دهند و مقدار دقیق یا تقریبی اسم بخصوصی را نشان می دهند.

صفاتی کمی که مقدار تقریبی اسم را نشان می دهد مانند: Few  / all/  many / little

مثال:

.There are many apples on the table

سیب های بسیاری بر روی میز است.

صفاتی کمی که مقدار دقیق اسم را نشان می دهد همان اعداد هستند: Two / three / twenty / forty

.There are twenty apples on the table

بیست تا سیب بر روی میز است

صفات اشاره در انگلیسی (Demonstrative adjectives)

صفت در انگلیسی برای اشاره به نزدیک یا دور نیز استفاده می شود. برای اشاره به نزدیک  هنگامی که اسم مفرد باشد از This استفاده می کنیم. هنگامی که اسم جمع باشد از These استفاده می کنیم. برای اشاره به دور هنگامی که اسم مفرد باشد از that استفاده می کنیم. وقتی اسم جمع باشد از those استفاده میکنیم.

مثال:

This book این کتاب /   These books این کتابها

That book آن کتاب  /  Those books آن کتابها

صفات ملکی در انگلیسی (possessive adjective)

یکی دیگر از کاربرد های صفت در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت می باشد. صفات ملکی عبارتند از:

My مال من  /  Your مال تو  / Her مال او (برای مونث)  / His مال او (برای مذکر) /   Its مال او (برای غیر انسان) / Our مال ما / Your مال شما /  Their مال آنها

مثال:

My book کتاب من  /  Your book کتاب تو /  His/her book کتاب او  /  Our book کتاب ما /  Your bookکتاب شما  /  Their book کتاب آنها

صفات مرکب در انگلیسی (compound adjectives)

صفت مرکب در انگلیسی صفتی است که از بیش از یک کلمه تشکیل شده است و اشکال مختلفی دارد:

صفت + صفت: greyish-blue: آبی مایل به خاکستری

صفت + اسم: full-time: تمام وقت

قید + صفت مفعولی: so-called به اصطلاح

قید + ing صفت: slow – moving : آهسته در حال حرکت

قید + صفت: highly-sensitive : بسیار حساس

اسم + صفت مفعولی: classroom-based : مبتنی بر کلاس

اسم + ing صفت: eye-catching : چشم نواز

پسوند های صفت ساز در انگلیسی (adjective suffixes)

قاعده کلی برای ساخت صفت در انگلیسی وجود ندارد. معمولا صفت را بر اساس کارکردی که در جمله دارد تشخیص می دهیم. با این حال، برخی نشانه ها از جمله برخی پسوندها می تواند نشانه صفت بودن کلمه باشد. این پسوندها عبارتند از:

پسوند مثال
able, -ible

 


غیر قابل رویت readable

قابل خواندن invisible


-al, -ial

 


musical موزیکال

industrial صنعتی


-ful

 


beautiful زیبا

harmful مضر


-ic

 


classic کلاسیک

economic اقتصادی


-ical

 


 alphabetical الفبایی

political سیاسی


-ish

 


British بریتانیایی

childish بچه گانه


-ive, -ative

 


active فعال

talkative پرحرف


less-

 


priceless بسیار گرانبها

endless بی پایان


-eous, -ious, -ous

 

 


spontaneous خود بخود

anxious  نگران مضطرب

famous معروف مشهور


-y

 


wealthy ثروتمند

windy طوفانی


 

می توانیم از پسوند ing- برای ساخت صفت از افعال با قاعده یا بی قاعده استفاده کنیم.

مثال:

An amazing museum

موزه شگفت انگیز

صفت Amazing از فعل با قاعده Amaze مشتق شده است.

 

Shaking hand

دست لرزان

صفت Shaking از فعل بی قاعده Shake مشتق شده است.

 

و همچنین ساخت صفت با اضافه کردن ed- به آخر افعال با قاعده امکان پذیر است.

.I was amazed by his performance

من از اجرایش شگفت زده شدم.

نکته:

پسوند -ed به آخر افعال بی قاعده اضافه نمی شود. بلکه شکل سوم فعل که بی قاعده و حفظی می باشد به کار می رود.

مثال:

Taught courses are seven

دورس تدریس شده هفت تا هستند.

Teach فعل بی قاعده می باشد و شکل دوم و سوم آن Taught می باشد.

 

فرق بین صفتی که با ed- و ing- ساخته می شود:

 

هر وقت آخر صفت با ed- می آید یا شکل سوم بی قاعده فعل، احساس خودمان را نسبت به چیزی بیان کرده ایم.

.I am bored with washing the dishes

از شستن ظرف ها حوصله ام سر رفته.

ولی وقتی از صفت با  ing استفاده کنیم، منظورمان این است که از یک چیز بخصوصی چه حسی در ما ایجاد می شود.

مثال:

.Washing the dishes is boring

شستن ظرف ها کسل کننده است.

حالت متضاد صفات در انگلیسی (opposites)

صفت در انگلیسی مانند زبان های دیگر حالت متضاد دارد:

مثال:

beautiful – ugly  /

زشت- زیبا


  dead – alive /

زنده – مرده


   happy – sad

ناراحت – شاد


 

 


big – small         /

کوچک – بزرگ


  dry – wet     /

خیس – خشک


  heavy – light /

سبک – سنگین


tall – short

کوتاه – بلند


cold – hot           /

داغ – سرد


  good – bad   /

بد – خوب


 

 


 

 


صفات  قابل درجه بندی در انگلیسی (Gradable Adjectives)

وقتی صفت در انگلیسی قابل درجه بندی باشد یعنی می تواند درجات مختلفی از ویژگی خاصی را داشته باشد. اکثر صفات در زبان انگلیسی قابل درجه بندی هستند. این نوع صفات دارای خصوصیات منحصر به فرد زیر می باشند:

1.قبلشان می توانیم از قیدهای تشدید کننده استفاده کنیم:

Very  خیلی  بسیار

extremely  خیلی زیاد  فوق العاده

pretty خیلی

quite کاملا

2. می توانیم از آنها صفت تفضیلی و عالی بسازیم

مثال:

Small به عنوان صفت قابل درجه بندی:

.This suitcase is extremely small

این چمدان فوق العاده کوچک است.

.This suitcase is very small

این چمدان خیلی کوچک است.

.This suitcase is quite small

این چمدان کاملا کوچک است.

حالت تفضیلی صفت small:

Smaller کوچک تر

.Your car is smaller than my car

ماشین تو کوچکتر از ماشین من است.

حالت عالی صفت small:

smallest کوچک ترین

.Your car is the smallest of all

ماشین تو از همه کوچکتر است.

 

صفت قابل درجه بندی Hot:

.It was very hot in Italy this summer

تابستان امسال در ایتالیا خیلی گرم بود.

.It was quite hot in Italy this summer

تابستان امسال در ایتالیا کاملا گرم بود.

 .It was pretty hot in Italy this summer

تابستان امسال در ایتالیا خیلی گرم بود.

.It was extremely hot in Italy this summer

تابستان امسال در ایتالیا فوق العاده گرم بود.

حالت تفضیلی صفت hot:

Hotter گرم تر

.Bandar Abas is hotter than Tehran

بندرعباس از تهران گرمتر است.

حالت عالی صفت hot:

Hottest گرم ترین

.Bandar Abas is the hottest of all places

بندرعباس از همه جا گرمتر است.

 

صفات غیر قابل درجه بندی در انگلیسی (Non-gradable adjectives)

وقتی صفت در انگلیسی غیر قابل درجه بندی باشد:

1.از آنها نمی توان حالت تفضیلی و عالی ساخت

2. قبل از آنها قیدهای تشدید کننده مانند: Very / Extremely / Quite / pretty  قرار نمی گیرد.

مثال:

صحیح:

He is asleep او خواب است

غلط:

.He is very asleep او خیلی خواب است

.He is asleeper او خواب تر است

.He is asleepest او خواب ترین است

صحیح:

They are dead آنها مرده اند

غلط:

.They are very dead. آنها خیلی مرده اند

.They are deader آنها مرده ترند

.They are deadest آنها مرده ترین اند


نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *