ورود و ثبت نام

آموزش کامل جمله واره و جمله در انگلیسی

image_pdfimage_print

جمله واره و جمله در انگلیسی چیست؟

جمله واره گروهی از کلمات است که شامل فعل می باشد. فعل میتواند متناهی یا غیر متناهی باشد.

مثال:

.He washes his teeth every night

او هر شب دندانهایش را مسواک می زند.

توضیح: washes فعل متناهی می باشد چون شخص و شمار آن معلوم است. ( سوم شخص مفرد برای she)

.To cook pizza, make sure you have enough pizza cheese and meat

به منظور پخت پیتزا، اطمینان حاصل کن پنیر پیتزا و گوشت به اندازه کافی داری.

توضیح: to cook فعل نامتناهی می باشد چون شخص و شمار آن معلوم نیست.

جمله در انگلیسی گروهی از کلمات است که حداقل از یک جمله واره تشکیل شده است. فعل باید متناهی باشد.

انواع جمله در انگلیسی

جمله در انگلیسی انواع مختلفی دارد: جمله ساده، جمله پیچیده، جمله مرکب، جمله پیچیده-مرکب

جمله ساده در انگلیسی Simple sentence

جمله ساده جمله ای است که فقط از یک جمله واره تشکیل شده است. فعل آن نیز متناهی می باشد.

مثال:

.They go to the swimming pool every Friday

آنها هر جمعه به استخر شنا می روند.

توضیح: کل جمله از یک جمله واره تشکیل شده است و فعل آن یعنی go متناهی می باشد. ( شخص و شمار: سوم شخص جمع برای they). بنابراین جمله فوق، ساده است.

جمله پیچیده در انگلیسی Complex sentence

جمله پیچیده جمله ای است که از یک جمله واره وابسته و یک جمله واره مستقل ساخته شده است. در ابتدای جمله واره های وابسته، حروف ربط وابسته ساز مانند: when, whereas, before, since, etc می آید.

مثال:

.when I arrive home, I’ll take a shower

وقتی به خونه برسم، دوش می گیرم.

توضیح: when I arrive home جمله واره وابسته است زیرا در ابتدای آن حرف ربط وابسته ساز when آمده است. I’ll take a shower جمله واره مستقل است. بنابراین کل جمله، پیچیده است.

جمله مرکب در انگلیسی Compound sentence

جمله مرکب جمله ای است که از دو جمله واره مستقل تشکیل شده است. این دو جمله واره توسط حروف ربط هم پایه ساز مانند and, but, or به یکدیگر متصل میشوند.

مثال:

.I ate a sandwich and I drank a glass of water

من ساندویچی خوردم و لیوان آبی نوشیدم.

توضیح: I ate a sandwich و I drank a glass of water هر کدام جمله واره مستقل هستند. حرف ربط هم پایه ساز and آنها را به یکدیگر متصل کرده است.بنابراین کل جمله، مرکب است.

جمله پیچیده-مرکب در انگلیسی Compound-complex sentence

جمله پیچیده-مرکب جمله ای است که بیش از یک جمله واره مستقل و حداقل یک جمله واره وابسته دارد.

مثال:

I got up at 8 o’clock in the morning and I left the house without having breakfast because nothing was in the refrigerator.

ساعت 8 صبح از خواب پاشدم و بدون خوردن صبحانه خانه را ترک کردم چون هیچی در یخچال نبود.

توضیح: I got up at 8 o’clock in the morning و I left the house without having breakfast هر کدام جمله واره مستقل هستند که توسط حرف ربط هم پایه ساز and به یکدیگر متصل شده اند. because nothing was in the refrigerator جمله واره وابسته می باشد که توسط حرف ربط وابسته ساز because به جمله واره مستقل قبل از خود یعنی I left the house without having breakfast متصل شده است. بنابراین کل جمله، پیچیده-مرکب است.

انواع جمله واره وابسته در انگلیسی Subordinate clause

انواع مختلف جمله واره وابسته در انگلیسی عبارتند از: جمله واره اسمی، جمله واره قیدی، جمله واره وصفی، جمله واره شرطی، جمله واره نقلی

جمله واره اسمی در انگلیسی Noun clause

این جمله واره همان نقش اسم را در جمله ایفا می کند. اسم می تواند فاعل، مفعول یا مسند جمله باشد.

مثال:

جمله واره اسمی در جایگاه فاعل

.Whoever has this car is very rich

هر کس این ماشین را دارد بسیار ثروتمند است.

جمله واره اسمی در جایگاه مفعول

.You can do what you want

آنچه را که میخوای می توانی انجام دهی

توضیح: جمله واره اسمی what you want  مفعول do می باشد.

جمله واره اسمی در جایگاه مسند جمله

.This is what we were talking about

این چیزیست که در مورد آن صحبت میکردیم.

جمله واره اسمی در جایگاه مفعول حرف اضافه

.He is very proud of what he has achieved

او به آنچه به دست آورده بسیار افتخار می کند.

توضیح: جمله واره اسمی what he has achieved مفعول حرف اضافه of است.

جمله واره قیدی در انگلیسی Adverbial Clause

این جمله واره همان نقش قید را در جمله ایفا می کند. قید می تواند صفت، فعل یا قیدی دیگر را توصیف کند.

مثال:

توصیف فعل

.When we went to the cinema, we bought ourselves ice cream

هنگامی که به سینما رفتیم، برای خودمان بستنی خریدیم.

توضیح: جمله واره قیدی when we went to the cinema نقش قید زمان برای فعل bought را ایفا می کند.

توصیف صفت

.You are the best because you got the highest grades in the class

تو بهترینی چون بالاترین نمرات را در کلاس گرفتی.

توضیح: جمله واره قیدی because you got the highest grades in the class توضیحات بیشتری در مورد صفت جمله یعنی best ارایه میدهد.

توصیف قید

.I’ll telephone my father tomorrow when he gets back home

فردا زمانی که پدرم به خانه بازگشته است بهش تلفن خواهم کرد.

توضیح: جمله واره قیدی when he gets back home توضیحات بیشتری در مورد قید زمان یعنی tomorrow ارایه میدهد.

جمله واره وصفی در انگلیسی Adjective clause

جمله واره وصفی همان نقش صفت را در جمله ایفا می کند. صفت، اسم یا ضمیر را توصیف میکند.

مثال:

.I am the person who won the competition

من شخصی هستم که رقابت را پیروز شد.

توضیح: جمله واره وصفی who won the competition توضیحات بیشتری در مورد اسم (person) می دهد.

جمله واره ی شرطی Conditional clause

جمله واره های شرطی با if (اگر)  یا unless (مگر اینکه) شروع می شوند. جمله واره شرطی به جمله واره مستقل متصل می شود و جمله شرطی را conditional sentence تشکیل میدهد.

مثال:

جمله واره شرطی نوع اول:

 .If I win the lottery, I will buy a car

اگر قرعه کشی را برنده شوم، ماشین خواهم خرید.

اگر جمله واره شرطی را بعد از جمله واره مستقل بیاوریم، کاما (,) حذف میشود:

.I will buy a car if I win the lottery

بازنویسی جمله با unless:

.Unless I win the lottery, I won’t buy a car

.I won’t buy a car unless I win the lottery

ماشینی نخواهم خرید مگر اینکه قرعه کشی را برنده شوم.

جمله واره شرطی نوع دوم:

.If I won the lottery, I would buy a car

.I would buy a car if I won the lottery

اگر قرعه کشی را می بردم، ماشین می خریدم.

جمله واره شرطی نوع سوم:

.If I had won the lottery, I would have bought a car

.I would have bought a car if I had won the lottery

اگر قرعه کشی را برنده شده بودم، ماشین خریده بودم.

جمله واره نقلی Reported clause

جمله واره نقلی برای نقل قول صحبت دیگران به کار می رود. جمله واره نقلی معمولا با حروف ربطی مانند مانند that، if، whether آغاز میشود. جمله واره نقلی به جمله واره مستقل متصل میشود و جمله نقل قول reported speech را تشکیل میدهد.

مثال:

.He said that he would come to the party

او گفت به مهمانی می آید.

نکته: در انگلیسی محاوره ای و رایتینگ (نوشتن) غیر رسمی، that قابل حذف است.

وقتی گوینده سوالی را پرسیده باشد و بخواهیم آن سوال را نقل قول کنیم، از if یا whether برای ساخت جمله واره نقلی استفاده می کنیم.

مثال:

 .She asked if/whether there was enough food in the kitchen

او پرسید آیا غذا به اندازه کافی در آشپزخانه است؟

نکته: استفاده از if یا whether برای نقل قول سوال الزامی است و قابل حذف نیست. تفاوتی که بین if و whether وجود دارد این است که if رایج تر از whether می باشد و whether در موقعیت های رسمی تر کاربرد بیشتری دارد.


نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید.

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *