1

الفبای انگلیسی و تلفظ آنها

الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی مبتنی بر الفبای لاتین است. سرمنشا آن به قرن هفتم میلادی بازمیگردد. طی قرن ها، حروف زیادی به این الفبا اضافه و یا حذف شده است تا در نهایت آن چیزی بشود که امروز میبینیم.

اهمیت آموزش الفبای انگلیسی و تلفظ آنها

تسلط به الفبای انگلیسی و نحوه تلفظ آنها برای بهبود و تقویت مهارت خواندن در زبان انگلیسی reading و همچنین صحبت کردن speaking ضروری می باشد و اعتماد به نفس شما را در یادگیری زبان انگلیسی افزایش میدهد. بدیهیست که اگر نتوانید حروف و کلمات زبان انگلیسی را به درستی تلفظ کنید، هیچ کس متوجه نخواهد شد چه میگویید!!

روش ما در آموزش تلفظ حروف انگلیسی

برای آموزش تلفظ حروف، از الفبای بین المللی فونتیک ( IPA) استفاده می کنیم. این الفبا توسط انجمن آواشناسی بین المللی به وجود آمده است و برای توصیف صداهای مختلف در زبان های گوناگون استفاده میشود.

الفبای فونتیک بین المللی دارای سمبل های متعددی است. اما شما نیاز ندارید همه آنها را یاد بگیرید. فقط یادگیری آن دسته از سمبل هایی که مرتبط با الفبای زبان انگلیسی است کافیست. در بخش بعدی به همین موضوع خواهیم پرداخت.

 

حروف الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی از 26 حرف تشکیل شده است.این 26 حرف، به دو دسته حروف صدا دار vowel و حروف بی صدا consonants تقسیم میشوند. در جدول زیر لیست کامل الفبای انگلیسی را مشاهده میکنید. در ستون مربوط به “اسم حروف الفبا”، از الفبای فونتیک بین المللی  استفاده شده است. به منظور کمک به یادگیری، تلفظ حرف انگلیسی با کمک حروف فارسی نیز درج شده است.

 

مثال اسم حرف الفبا شکل کوچک حرف

lowercase

شکل بزرگ حرف

uppercase


Ant مورچه /ænt/


// – اِی – توضیحات بیشتر در بخش حروف صدادار


a


A


Book کتاب   /bʊk/


/bi/ – بی – مشابه حرف “ب” در فارسی


b


B


car خودرو /kɑr/

/practice  /ˈpræk·tɪs تمرین کردن


/:si/ – سی – گاهی مشابه حرف “س” و گاهی مشابه حرف “ک” در فارسی


c


C


Desk میز /desk/


/diː/ – دی – مشابه حرف “د” در فارسی


d


D


Egg تخم مرغ  //


/:/ – ای – توضیحات بیشتر در بخش حروف صدادار


e


E


Fast سریع /fæst/


/ef/ – اِف – مشابه حرف “ف” در فارسی


f


F


ground زمین /ɡraʊnd/


 /dʒiː/ – جی – مشابه حرف “گ” در فارسی


g


G


Head سر /hed/


/eɪtʃ/ – اِیچ – تقریبا مشابه حرف “ه” در فارسی


h


H


Ice یخ /ɑɪs/


 /aɪ/ – آی – توضیحات بیشتر در بخش حروف صدادار


i


I


Juice آبمیوه  /dʒus/


 /dʒeɪ/ – جِی – گاهی مشابه حرف “ج” در فارسی


j


J


Key کلید /kiː/


/keɪ/ – کِی – مشابه حرف “ک” در فارسی


k


K


Long دراز /lɔŋ/


/el/ – اِل – تقریبا مشابه “ل” در فارسی


l


L


Moon ماه /mun/


/em/ – اِم – مشابه حرف “م” در فارسی


m


M


Nest لانه  /nest/


/en/ – اِن – مشابه حرف “ن ” در فارسی


n


N


Orange پرتغال  /ˈɔr·ɪndʒ/


 /əʊ/ – اُ – توضیحات بیشتر در بخش حروف صدادار


o


O


Pencil مداد /ˈpensəl/


/:pi/ – پی – مشابه حرف “پ” در زبان فارسی


p


P


Question سوال /ˈkwes·tʃən/


/:kju/ – کیو – مشابهی در زبان فارسی برای آن نداریم.


q


Q


River رودخانه /ˈrɪv·ər/


/ɑːr/ – آر – تا حدی مشابه حرف “ر” در فارسی


r


R


Speaker گویشگر  /ˈspi·kər/


/es/ – اِس – مشابه حرف “س” در فارسی


s


S


Tunnel تونل  /ˈtʌnəl/


/:ti/ – تی – مشابه حرف “ت” در زبان فارسی


t


T


Understand فهمیدن

/ˌʌn·dərˈstænd/

you

/juː/


/:ju/ – یو – توضیحات بیشتر در بخش حروف صدادار


u


U


Vast وسیع  /væst/


/:vi/ – وی –  مشابه حرف “واو” در فارسی


v


V


West غرب /west/


 /ˈdʌbljuː/ – دبلیو – در فارسی حرفی نداریم که معادل آن باشد


w


W


Axe تبر /æks/


/eks/ – اِکس – مشابهی در فارسی برای آن نداریم


x


X


Yesterday دیروز /ˈjes·tərˌdeɪ/


/waɪ/ – وای – تا حدودی مشابه حرف “ی” در فارسی


y


Y


Zoo باغ وحش /zu/


مشابه حرف “ز” در فارسی  – در انگلیسی آمریکایی: /:zi/ (زی) بریتانیایی: /zed/ (زِد)


z


Z


توجه کنید تلفظ درست حرف h  “اِیچ” می باشد. اشتباه متداول بسیاری از زبان آموزان این است که آن را به صورت “اِچ” تلفظ می کنند.

نقش اسم حروف الفبای انگلیسی در تلفظ کلمات مخفف acronyms

یادگیری اسم حروف الفبای انگلیسی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. مثلا برای تلفظ کلماتی که مخفف هستند (acronyms) و به صورت تک حرف،تک حرف تلفظ میشوند، دانستن اسم الفبای انگلیسی ضروری است.

مثال:

UN مخفف دو کلمه United Nations می باشد. به معنای سازمان ملل متحد. تلفظ این کلمه مخفف اینگونه است: یو، اِن

EU مخفف دو کلمه European Union می باشد. به معنای اتحادیه اروپا. تلفظ این کلمه مخفف این گونه است: ای، یو

BBC مخفف سه کلمه British Broadcasting Corporation می باشد. به معنای بنگاه پخش اخبار بریتانیا. تلفظ این کلمه مخفف این گونه است: بی، بی، سی

USA مخفف سه کلمه United States of America می باشد. به معنای ایالات متحده آمریکا. تلفظ این کلمه مخفف این گونه است: یو، اِس، ای

IAEA مخفف چهار کلمه International Atomic Energy Agency است. به معنای آژانس بین المللی انرژی اتمی. تلفظ این کلمه به این صورت است: آی، اِی، ای، اِی

حروف صدادار در انگلیسی vowels

حروف صدادار در الفبای انگلیسی عبارتند از:  a، e، i ،o، u. حرف y و w نیز گاهی اوقات به عنوان حرف صدادار در نظر گرفته میشود. به طور کل، هر کلمه انگلیسی باید حداقل یکی از حروف صدادار را در خودش داشته باشد. شکل نوشتاری حروف صدادار محدود به همان 5 حرفی است که  ذکر شد.

اما هر یک از این حروف صدادار می توانند در موقعیت های مختلف به طرق مختلفی تلفظ شوند. در جداول زیر، اشکال مختلف تلفظ حروف صدادار را میبینید:

 iː  ɪ  ʊ uː


be, see, beach, ski, city


ɪ


big, busy, England, been, myth


ʊ


full, look, womanwho, food, music, you, new


 e ə ɜː ɔː

e


egg, head, any, friend, said


ə


the, brother, doctor, populararrive


ɜː


person, nurse, bird, work, earth


ɔː


for, door, saw, walk, warm


æ ʌ aː ɒ

æ


apple


ʌ


sun, money, does, touch, floodcar, father, areaunt, heart


ɒ


dog, watch, because, cough


 ɪə eɪ ʊə ɔɪ

ɪə


 ear, beer, here, ideacake, day, train, great, they


ʊə


tourEurope, cure


ɔɪ


boy, voice


əʊ eə aɪ aʊ

əʊ


open, coat, grow, although, toehair, share, bear, their, theretime, fly, high, pieeyenow, house


مثالی دیگر:

سوال کردن /æsk/  /اَسک/ ask 

دوباره  /əgen/ /اِگن/ again

توضیح:

ملاحظه می کنید حرف صدادار a یکبار به صورت /اَ/ ( الف با فتحه) و بار دیگر در کلمه ای دیگر به صورت /اِ/ ( الف با کسره) تلفظ می شود.

نکته:

حرف صدادار u می تواند گاهی صدادار و گاهی بی صدا باشد.

مثال:

دانشگاه /university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti

حرف u در اینجا بی صدا است و به صورت /ju/ -یو – تلفظ می شود.

 چتر /umbrella /ʌmˈbrelə

حرف u در اینجا صدادار است و به صورت  /ʌ/ – آ – تلفظ میشود.

چگونه حروف صدادار انگلیسی را یاد بگیریم؟

حروف صدادار در الفبای انگلیسی از اهمیت خاصی برخوردار هستند ولی یادگیری آنها کمی چالش برانگیز است چون می توانند هم صداهای بلند و هم صداهای کوتاه تولید کنند و به اشکال مختلفی تلفظ شوند. اما جای نگرانی نیست، هر چقدر به زبان انگلیسی صحبت کنید و به زبان انگلیسی گوش دهید، زودتر به حروف صدادار مسلط میشوید.

توصیه کاربردی دیگر این است که هر واژه جدیدی می بینید یا به گوشتان میخورد حتما تلفظ صحیح آن را از فرهنگ لغت های معتبر مانند: آکسفود، کمبریج، لانگ من، مک میلان، ….. پیدا کرده و یاد بگیرید. بخصوص به نحوه تلفظ حرف صدادار هر کلمه توجه ویژه بکنید.اگر تلفظ کلمه ای به طور اشتباه ملکه ذهنتان شود، بعدها اصلاح آن کار آسانی نخواهد بود.

حروف بی صدا در انگلیسی consonants

غیر از حروف صدادار، مابقی حروف بی صدا خواهند بود که تعداد آنها 21 حرف در الفبای انگلیسی می باشد. اغلب حروف بی صدا در انگلیسی یک جور بیشتر تلفظ نمی شوند اما تعداد محدودی از آنها بسته به اینکه قبل و بعد از آنها چه حرفی آمده باشد ممکن به شکل متفاوتی تلفظ شوند. در لیست زیر جزییات کامل را مشاهده می کنید.

B b

/b/

مثال: book کتاب

.The book is on the table

کتاب بر روی میز است.


Cc

/k/, /s /

مثال:

تلفظ به صورت /k/:

car خودرو

.The car is expensive

خودرو گران است.

.The University of Cambridge is located in England

دانشگاه کمبریج در انگلستان واقع شده است.

تلفظ به صورت /s/:

science  علم

.Science is necessary for development

علم برای توسعه نیاز است.

.Summer is the hottest season of the year

تابستان گرم ترین فصل سال است.


Dd

/t/, /d/

مثال:

تلفظ به صورت /d/:

doctor پزشک

.He likes to become a doctor in the future

او دوست دارد در آینده دکتر شود.

.I broke the desk yesterday

دیروز میز را شکستم.

تلفظ به صورت /t/:

picked (شکل گذشته ساده فعل pick به معنی: برداشتن (بلند کردن)

مثال:

.I picked up the flower

گل را برداشتم. ( بلند کردم.)

hopped ( شکل گذشته ساده فعل hope به معنی: امیدوار بودن)

مثال:

.I hopped that you would pass the exam

من امیدوار بودم در امتحان قبول میشوی.

watched ( شکل گذشته ساده فعل watch به معنی: نگاه کردن)

مثال:

 .They watched the basketball match last night

آنها دیشب مسابقه بسکتبال را تماشا کردند.


Ff

/f/

مثال:

fan  طرفدار

.The artist has a lot of fans

هنرمند طرفداران زیادی دارد.


Gg

/g/, /ʤ/

مثال:

تلفظ به صورت /g/:

/give دادن

.Please give me the book

لطفا کتاب را بده به من.

تلفظ به صورت /ʤ/:

refrigerator یخچال

.The refrigerator is full of food

یخچال پر از غذاست.


Hh

/h/

مثال:

hen  مرغ

.Hen can be kept as a pet

مرغ را می توان به عنوان حیوان خانگی نگهداری کرد.


Jj

/ʤ/

مثال:

Judge قاضی

.He is one of most well-known judges in the country

او یکی از مشهورترین قاضی ها در کشور می باشد.


Kk

/k/

مثال:

check

چک کردن کنترل کردن

.Please check the door before you leave house

لطفا قبل از ترک خانه در را چک کنید.


Ll

/l/

مثال:

long

دراز طولانی

.There is long way to the city

راه زیادی تا شهر باقیست.


Mm

/m/

مثال:

model  مدل

.She is a model for young girls

او یک مدل برای دختران جوان است.


Nn

/n/

مثال:

nest لانه

.The bird has built a nest

پرنده لانه ای ساخته است.


Pp

/p/

مثال:

paper کاغذ

.I tore the paper

کاغذ را پاره کردم.


Qq

/k/

مثال:

question سوال

.I can answer any question you may have

هر سوالی که احتمالا داشته باشید می توانم پاسخ دهم.


Rr

/r/

مثال:

river رودخانه

 .Rivers are essential for wild life


Ss

/s/, /z/, /ʃ/

مثال:

تلفظ به صورت /s/:

.I asked him a difficult question

سوال دشواری از او پرسیدم.

تلفظ به صورت/z/:

watches ساعت ها

.Swiss watches are among the best in the world

ساعت های سوییسی در میان بهترین ها در جهان هستند.

تلفظ به صورت /ʃ/:

sure مطمین

!I am sure you are crazy

من مطمینم که تو دیوانه هستی


Tt

/t/, /ʧ/

تلفظ به صورت /t/:

مثال:

 

tea چای

.You should drink plenty of water in order to stay healthy

تو باید مقادیر زیادی آب بنوشی تا سالم بمونی.

تلفظ به صورت /ʧ/:

creature مخلوق

.There are many wonderful creatures around the world

مخلوقات بسیار عجیبی در سراسر جهان وجود دارد.

 


Vv

/v/

مثال:

van ون

.He knows how to drive a van

او می داند چگونه با یک ون رانندگی کند.


Ww

/w/

مثال:

wash شستن

.Wash your hand before eating food

قبل از غذا خوردن دستت را بشور.


Xx

/ks/

مثال:

axe تبر

.The axe was so expensive that he could not afford to buy

تبر آنقدر گران بود که از عهده خریدش بر نیامد.


Zz

/z/

مثال:

zoo باغ وحش

.The zoo is full of different kinds of animals

باغ وحش پر از انواع حیوانات می باشد.


چگونه حروف بی صدای الفبای انگلیسی را یاد بگیریم؟

حفظ کردن حروف بی صدای الفبای انگلیسی و تلفظ آنها، به تنهایی نمی تواند اثر بخش باشد. بلکه باید حروف بی صدای انگلیسی ( و همچنین حروف صدادار) را در قالب یادگیری کلمات و به کار بردن آنها در ساختن جمله و مکالمه انگلیسی یاد گرفت. از نقش فرهنگ لغت یا همان دیکشنری غافل نشوید.

هر گاه با کلمه ای روبرو میشوید که تلفظ آن را نمی دانید یا در مورد آن شک دارید حتما از یک فرهنگ لغت معتبر که از الفبای فونتیک بین المللی برای تلفظ کلمات استفاده میکند، بهره ببرید.

از حدس زدن در مورد تلفظ کلمات بپرهیزید، همانطور که دیدید بعضی حروف انگلیسی در موقعیت های مختلف به اشکال مختلفی تلفظ میشوند و روی آوردن به حدس زدن در این مورد ممکن است شما را به دردسر بیندازد.

تفاوت حروف صدادار و بی صدا در الفبای انگلیسی

هنگامی که حرف صداداری را تلفظ می کنیم جریان هوا در دهان مسدود نمی شود. اما هنگامی که حرف بی صدایی را تلفظ می کنیم جریان هوا در دهان توسط لب ها،زبان یا دندان ها مسدود شده و یا مسیر عبور آن تنگ و باریک می شود.

مثال:

حرف صدا دار a /اِ/ در کلمه again را وقتی تلفظ می کنیم، هوا به راحتی از حنجره به بیرون دهان هدایت میشود بدون اینکه مسیر عبور هوا مسدود یا تنگ شود. اما وقتی حرف بی صدای g /گ/ را در کلمه again تلفظ می کنیم، بخش عقب زبان به سقف دهان چسبیده و مانع عبور هوا میشود.

 

دلیل نامگذاری حروف انگلیسی به دو دسته صدادار و بی صدا آن است که حروف بی صدا به تنهایی تلفظ نمیشوند و صدایی ندارند و باید در کنار یک حرف صدادار قرار گیرند تا تلفظ  شوند. از همین رو است که تمامی کلمات انگلیسی باید حداقل یک حرف صدادار داشته باشند.

حروف کوچک و بزرگ در انگلیسی uppercase & lowercase

هر حرفی در الفبای انگلیسی به دو صورت کوچک lowercase و بزرگ uppercase نوشته میشود. به حروف بزرگ انگلیسی capital letters نیز می گوییم.

اولین حرف اولین کلمه در جمله را به صورت بزرگ می نویسیم. همچنین اولین حرف اسم اشخاص ، اماکن، ملیت ها ، زبان ها، رویدادها و دوره های زمانی و را نیز به صورت بزرگ می نویسیم، صرف نظر از اینکه در کجای جمله قرار گرفته باشند. اینجا بیشتر بخوانید

شایان ذکر است ضمیر فاعلی اول شخص مفرد (I) و کلماتی که مخفف دو یا چند کلمه هستند (acronym) را همیشه به صورت بزرگ می نویسیم.

مثال:

.Cars are faster than bicycles

ماشین ها سریعتر از دوچرخه ها هستند.

توضیح: همانطور که میبینید اولین کلمه جمله، Cars می باشد که اولین حرف آن  را به صورت بزرگ C نوشتیم. ولی سایر کلمات در جمله حروفشان به صورت کوچک نوشته شده است.

.The teacher punished Ali

معلم علی را تنبیه کرد.

توضیح: Ali اسم شخص است. حرف اول آن را بزرگ نوشتیم با اینکه در آخر جمله آمده است.

.He traveled to Mashhad last week

او هفته گذشته به مشهد سفر کرد.

توضیح: Mashhad اسم مکان است. حرف اول آن را بزرگ نوشتیم با اینکه در میانه جمله آمده است.

.I am Iranian

من ایرانی هستم.

توضیح: Iranian به ملیت اشاره دارد پس حرف اول آن را بزرگ نوشتیم با اینکه در آخر جمله آمده است.

.They learn Arabic

آنها عربی می آموزند.

توضیح: Arabic به زبان اشاره دارد پس حرف اول آن را بزرگ نوشتیم با اینکه در آخر جمله آمده است.

.Many people in the world watch football World Cup every four year

مردم بسیاری در جهان هر چهار سال جام جهانی فوتبال را تماشا میکنند.

توضیح: World Cup به یک رویداد اشاره دارد پس حرف اول آن بزرگ نوشتیم با اینکه در میانه جمله آمده است.

.In the Middle Ages, human life was different from what it is today

در قرون وسطی، زندگی بشر متفاوت از امروز بود.

توضیح: Middle Ages به دوره زمانی اشاره دارد پس حروف اول آن را به صورت بزرگ نوشتیم.

.I am a student

من دانش آموز هستم.

.This is the city in which I was born

این شهریست که در آن متولد شدم.

توضیح:

ضمیر فاعلی اول شخص مفرد I را به صورت بزرگ نوشتیم. چه آنجایی که در اول جمله آمد و چه آنجایی که در اواخر جمله آمد.

.UN (United Nations) is an international organization

ملل متحد سازمانی بین المللی است.

.(Germany has close relationship with USA (United States of America

آلمان رابطه نزدیکی با ایالات متحده آمریکا دارد.

توضیح:

کلمات UN و USA مخفف چند کلمه دیگر می باشند و همه حروف آنها را به صورت بزرگ نوشتیم، صرف نظر از اینکه در کجای جمله قرار گرفته اند.

حروف ترکیبی زبان انگلیسی Diagraph

در زبان انگلیسی برخلاف زبان فارسی گاهی اوقات دو حرف کنار هم قرار میگیرند و صدای جدیدی تولید می کنند. به این گونه صداها در زبان انگلیسی حروف ترکیبی Diagraph میگوییم. در لیست زیر این صداها را مشاهده میکنید:

معادل صدای “ش” در فارسی

شوکه کردن شوکه شدن shock

ship کشتی

shame شرمندگی، خجالت

/ʃ/ Sh
 

/tʃ/ معادل صدای “چ” در فارسی:

کلیسا Church

/k/

Christ مسیح

/ʃ/ معادل صدای “ش” در فارسی:

شامپاین champagne

/tʃ/, /k/, /ʃ/ Ch
/θ/ هر چند معادلی در فارسی

ندارد ولی نزدیک به صدای

“ث” است:

لاغر Thin

/ð/ معادلی در فارسی ندارد

ولی نزدیک به صدای “ز” است:

then بعد

/θ/, /ð/ Th
/h/

تمام Whole

/w/

while مادامی که

/w/, /h/ Wh
/g/:

روح Ghost

/f/:

enough کافی

/ɡ/, /f/ Gh
فیریک Physics /f/ Ph
چک کردن Check /k/ Ck
/ŋ/ معادلی در فارسی

ندارد

چیز Thing

/ŋ/ Ng
/ʃ/:

آگاه Conscious

/s/:

scene صحنه

/s/, /ʃ/ Sc
ریتم rhythm /r/ Rh
غلط Wrong /r/ Wr
/ʒ/: معادل صدای “ژ”

در فارسی

جوش zhoosh

/ʒ/ Zh
زانو Knee /n/ Kn
ذات الریه Pneumonia /n/ Pn
روانشناسی Psychology /s/ Ps