ورود و ثبت نام

اسم در انگلیسی

image_pdfimage_print

اسم در انگلیسی چیست؟

اسم در انگلیسی برای نامگذاری افراد، حیوانات، اماکن، اشیا و مفاهیم ذهنی  به کار می رود.

مثال برای اسم در انگلیسی:


انسان:

Fatemeh فاطمه  /  Hasan حسن / Engineer مهندس / nurse پرستار  / teacher معلم


حیوان:

Horse اسب   /  dog سگ    /  monkey میمون / fish ماهی / lion شیر


اشیا:

Motorcycle موتور سیکلت  /  chair صندلی   /  pencil مداد   /   Desk میز /  pen خودکار


اماکن:

Iran ایران   ocean اقیانوس    houseخانه   cinema سینما    Mashhad مشهد


مفاهیم انتزاعی (ذهنی):

Beauty زیبایی (مفهوم ذهنی)    craziness دیوانگی   danger خطر    truth واقعیت    courage شجاعت


 

جنیست اسم در انگلیسی

به طور کلی اسم در انگلیسی بر خلاف زبانهایی مانند فرانسه و عربی جنسیت ندارد. در موارد محدودی، هنگام اشاره به افراد یا حیوانات، جنسیت با کلمات متفاوت نشان داده می شود.

مثال ها:

مذکر مونث جنیست خنثی
Manمرد Woman  زن Person شخص
Father پدر Mother مادر Parent والد
Boy پسر Girl دختر Child بچه
Uncle عمو  دایی Aunt عمه  خاله
Husband شوهر Wife زن Spouse همسر
Actor بازیگر مرد Actress  بازیگر زن
Prince پرنس Princess پرنسس
Waiter خدمتکار مرد Waitress خدمتکار زن Server خدمتکار
Roosterخروس Hen مرغ Chicken جوجه
stallion       اسب نر Mare اسب  ماده Horse اسب

 

بسیاری از اسامی که به نقش و مشاغل افراد اشاره دارند، هم برای مردان و هم زنان مورد استفاده قرار میگیرند مانند:

Cousin پسر عمو / دختر عمو / پسردایی / دختر دایی  /  teenager نوجوان  /  teacher معلم  /  doctor دکتر  / student دانشجو   /   colleague  همکار

 

مثال:

.Negin is my friend. She is a lawyer

نگین دوست من است. او وکیل است.

.Hossein is my cousin. He is a lawyer

حسین پسر عموی من است. او وکیل است.

.Fereshteh is my friend. She is a teacher

فرشته دوست من است. او معلم است.

.Ali is my cousin. He is a student

علی پسر دایی من است. او دانش آموز است.

انواع اسم در انگلیسی

انواع اسم در انگلیسی عبارتند از : عام یا خاص ، قابل شمارش یا غیر قابل شمارش ،  اسم ذات یا انتزاعی ، اسم مصدر ،  اسم مرکب. در این مقاله هر یک از این موارد را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد.

اسامی عام و خاص در انگلیسی (Common noun and Proper noun)

اسم در انگلیسی می تواند عام باشد یا خاص. اسامی عام ممکن است به هر شخص ، مکان ، شی  یا حیوانی  اشاره داشته باشد. اسامی خاص در انگلیسی به یک مورد  بخصوص اشاره دارند.

مثال:

اسم عام: girl دختر / river رودخانه / car خودرو / doctor دکتر / town شهر / candy bar آبنبات

اسم خاص: Mina مینا / Nil river رودخانه نیل / Mercedes Benz مرسدس بنز / Dr.Hosseini دکتر حسینی / Kerman کرمان / Jackson برندی از برندهای آبنبات

نکته: اسامی عام در انگلیسی فقط هنگامی که در آغاز جمله بیایند حرف اول آنها به صورت بزرگ یا اصطلاحا Capital نوشته می شود اما اسامی خاص در هر جای جمله که باشند باید حرف اول آنها به صورت بزرگ نوشته شود.

مثال برای اسامی عام :

.Rivers are smaller than oceans

 رودخانه ها کوچکتر از اقیانوس ها هستند.

کلمه River در ابتدای جمله آمده پس حرف اول آن را بزرگ یا اصطلاحا Capital مینویسیم.

.Oceans are bigger than rivers

اقیانوس ها بزرگتر از رودخانه ها هستند.

کلمه River در ابتدای جمله قرار نگرفته است پس حرف اول آن را کوچک می نویسیم.

مثال برای اسم خاص:

.Hasan is a smart student

حسن دانش آموز زرنگی است.

.The teacher gave Hasan a pencil

معلم به حسن مدادی داد.

صرف نظر از اینکه کلمه Hasan در کجای جمله قرار گرفته است حرف اول آن را بزرگ نوشتیم.

چند نکته مهم پیرامون اسم خاص در انگلیسی:

نکته اول:

لزوم بزرگ نوشتن حرف اول تمام قسمت های اسم خاص نه فقط یک قسمت آن:

مثال:

غلط  Milad tower

صحیح Milad Tower برج میلاد

غلط  Persian gulf

صحیح  Persian Gulfخلیج فارس

نکته دوم:

ممنوعیت استفاده از حروف تعریف مانند: A , an , the قبل از اسم خاص

مثال:

The Ali played football

.Ali played football

علی فوتبال بازی کرد.

A Tehran is a big city

.Tehran is a big city

تهران شهر بزرگیست.

موارد استثنا:

بعضی اسم های خاص حتما باید با the به کار روند. این دسته از اسامی خاص عبارتند از:

اسم های مربوط به مناطق جغرافیایی مانند: رودخانه ها ، دریاها ، کانالها ، اقیانوس ها : the Nile رودخانه نیل ، the Panama Canal کانال پاناما ، the Indian ocean اقیانوس هند ، the Caspian Sea دریای خزر

اسم های مربوط به مناطق جغرافیایی که جمع هستند مانند نام برخی کشورها، جزایر و رشته کوه ها:  the Netherlands هلند،

Zagros Mountains رشته کوه های زاگرس، the Canary Islands جزایر قناری

ساختمان ها و اماکن عمومی مانند رستوران ها، موزه ها، کتابخانه ها، هتل ها، تئاتر، سینماها : the Hoseini Restaurant رستوران حسینی، the British Library کتابخانه بریتانیا.the Homa Hotel هتل هما، the Science Museum موزه علوم، the Hoveyze (سینما هویزه)، the National Theatre تئاتر ملی

اسامی کشتی ها: the Titanic کشتی تایتانیک

اسامی روزنامه ها و نشریات دوره ای: The New York Times روزنامه نیویورک تایمز، the Tehran Times تهران تایمز

نکته سوم:

ممنوعیت جمع بستن اسم خاص در انگلیسی

Mina  Minas

Nil Rivers Nil river

Mashhads

Mashhad

بعضی اوقات قبل از اسم خاص ، از صفت یا صفت ملکی یا دیگر توصیف کنندگان اسم استفاده میکنیم.

مثال:

.Everyone was crying for little Maryam’s death

همه داشتند برای مرگ مریم کوچولو گریه میکردند.

.Please wait. I will call our Ali

لطفا صبر کنید. من به علی مون زنگ خواهم زد.

توضبح: استفاده از our قبل از Ali نشان دهنده آن است که Ali عضوی از خانواده گوینده جمله است. ( به عنوان مثال برادر یا پسر اوست.)

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی (Countable noun and Uncountable nouns)

اسم در انگلیسی می تواند قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشد. اسامی قابل شمارش اسم هایی هستند که به عنوان موارد جداگانه ای قابل شمارش و تفکیک هستند.

مثال برای اسامی قابل شمارش در انگلیسی:


one pen یک مداد / three pens سه مداد  /  my pencil مداد من  / my two pencils  دو مداد من   /   one notebook یک دفتر


a box full of notebooks جعبه ای پر از دفتر / one building یک ساختمان / several big buildings تعدادی ساختمان بزرگ


اسامی قابل شمارش در انگلیسی می توانند:

1.مفرد یا جمع باشند.

2.قبل آنها حروف تعریف  A , an , the بیاید

3.قبل آنها اعداد بیاید

4.قبل از آنها صفات اشاره بیاید:

Those آنها  ,  This این  ,  That آن  , These آنها

5. قبل از آنها صفات کمی بیاید مانند:
a few , many

مثال:

.He has two friends and a brother

او دو دوست و یک برادر دارد.

.Iranian people buy things like books and mobiles online these days

ایرانی ها در این روزها چیزهایی مانند کتابها و موبایلها را آنلاین خریداری میکنند.

.These shirts look dirty now

این پیراهن ها الان کثیف به نظر می آیند.

.She brought a few magazines with her for the night

برای شب تعدای مجله همراه خودش آورد.

اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی

در دستور زبان انگلیسی، برخی اسم ها به صورت کلی یا توده ای دیده می شوند و قابل تفکیک نیستند. به اینها اسم غیر قابل شمارش میگوییم.

 

مثال برای اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی:

.There is a lot of water in the kitchen

  آب زیادی در آشپزخانه هست.

توضبح: کلمه water غیر قابل شمارش است.

.I need information about the book

من به اطلاعاتی در مورد کتاب احتیاج دارم.

توضبح: کلمه information غیر قابل شمارش است

.There is plenty of bread on the table

نان زیادی بر روی میز است.

توضیح: کلمه Bread غیر قابل شمارش است.

نکات مهم:

قبل از اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی نمی توانیم از حروف تعریف یا اعداد استفاده کنیم. همچنین اضافه کردن s جمع به آخر آنها امکان پذیر نیست.

A bread یک نان

Two breadدو نان

Breads نان ها

برای جمع بستن اسامی غیر قابل شمارش می توان از یکاها یا واحدهای اندازه گیری استفاه کرد. همچنین می توانیم از حروف تعریف a ،an ،the و یا اعداد قبل از یکا یا واحد اندازه گیری استفاده کنیم. مثال:

A loaf of bread قرصی از نان

Two loaves of bread  دو قرص نان

A liter of petrol لیتری از بنزین

Two liters of petrol دو لیتر بنزین

راه دیگر استفاده از نام اشیایی است که اسم غیر قابل شمارش را در خود جای می دهند مانند: بشقاب، فنجان، لیوان و …..  .همچنین می توانیم از حروف تعریف a , an , the و یا اعداد قبل از نام ظرف استفاده کنیم.

مثال:

A glass of water لیوانی از آب

Two glasses of water دو لیوان آب

A cup of coffee فنجانی از قهوه

Three cups of coffee سه فنجان قهوه

A dish of riceبشقابی از برنج

Five dishes of rice پنج بشقاب برنج

بعضی اسم ها می توانند به صورت قابل شمارش و همچنین غیر قابل شمارش به کار روند. این امر باعث تفاوت در معنی کلمه میشود. به مثال ها توجه کنید.

.A coffee, please

یک قهوه لطفا. ( منظور: یک “فنجان قهوه”)

توضیح: قبل از coffee از a استفاده کردیم مانند اسم قابل شمارش.

?Do you drink coffee

آیا قهوه می نوشی؟ ( منظور: خود نوشیدنی قهوه)

توضیح: قبل از coffee از حروف تعریف استفاده نکردیم مانند اسم غیر قابل شمارش.

مثال فوق در مورد همه نوشیدنی ها صدق میکند.

 

.This is an amazing drawing

این یک نقاشی شگفت انگیز است.

توضیح: drawing در اینجا به یک عکس یا تابلوی نقاشی اشاره دارد پس قابل شمارش است و قبل از آن از an استفاده کردیم.

.I am good at drawing

من در نقاشی کردن ماهر هستم.

توضیح: drawing در اینجا به یک مهارت یا فعالیت اشاره دارد پس غیر قابل شمارش است و از حرف تعریف استفاده نکردیم.

تفاوت بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی

در رابطه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، بعضی تفاوت ها بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی وجود دارد. به عنوان مثال کلمه accommodation در انگلیسی بریتانیایی جمع بسته نمیشود و به عبارت دیگر غیر قابل شمارش است. ولی در انگلیسی آمریکایی جمع بسته می شود و قابل شمارش است. accommodations

 

اسم ذات و اسم انتزاعی در انگلیسی (Abstract nouns and Concrete Nouns)

در نوع دیگری از تقسیم بندی اسم در انگلیسی، در اینجا با اسم ذات و اسم انتزاعی آشنا میشویم. اسم ذات در انگلیسی به اسمی می گویند که به یک وجود خارجی ملموس در دنیا اشاره دارد. بنابراین، می توانیم آن را ببنیم، لمس کنیم، ببوییم،  بچشیم یا بشنویم (حواس پنجگانه).

مثال برای اسم ذات در انگلیسی:

.I have a chair

من یک صندلی دارم.

توضیح: کلمه chair در این جمله اسم ذات است چون وجود خارجی ملموس دارد و قابل دیدن و لمس کردن است.

.That car is very expensive

آن ماشین خیلی گران است.

توضیح: کلمه car هم در این جمله اسم ذات است چون وجود خارجی ملموس دارد و قابل دیدن و لمس کردن است.

?What is that noise

آن سر و صدا چیست؟

توضیح: کلمه noise در این جمله با وجود اینکه قابل دیدن یا لمس کردن نیست ولی قابل شنیدن می باشد پس اسم ذات است.

اسم انتزاعی در انگلیسی

اسم انتزاعی در انگلیسی به اسمی می گویند که توسط حواس پنجگانه انسان قابل دریافت نیست. به عبارت دیگر، وجود فیزیکی خارجی ندارد و صرفا توسط قوه ادراک انسان قابل فهم می باشد.

مثال برای اسم انتزاعی در انگلیسی:

.Justice is necessary for every society

عدالت برای هر جامعه ای مورد نیاز است.

توضیح: Justice در این جمله اسم انتزاعی می باشد چون وجود فیزیکی خارجی ندارد و صرفا یک مفهوم ذهنی است.

.Happiness is what we look for

.شادی چیزیست که در جستجویش هستیم

توضیح: Happiness هم در این جمله اسم انتزاعی است چون با هیچکدام از حواس پنچگانه دریافت نمی شود و صرفا یک حس درونی ذهنی می باشد.

اسم مرکب (Compound noun)

اگر اسم در انگلیسی از بیش از یک کلمه تشکیل شده باشد، به آن اسم مرکب می گوییم. اسم های مرکب به روش های مختلفی ایجاد می شوند. متداول ترین روش این است که دو اسم را کنار هم قرار دهید (اسم + اسم). انواع متداول دیگر: صفت + اسم و فعل + اسم است. اما در هر سه حالت،  کلمه ساخته شده اسم است.

اسم + اسم

مثال:

Web+site = website

وبسایت website

Shop+keeper = shopkeeper

مغازه دار shopkeeper

صفت + اسم

Green+house =greenhouse

گلخانه Greenhouse

Grand+stand = grandstand

Grandstand جایگاه تماشاگران

فعل + اسم

موج شکن Breakwater

نوشتن اسم های مرکب در انگلیسی

بسیاری از اسامی مرکب به صورت یک کلمه ای نوشته می شوند ، اما برخی از آنها با خط فاصله یا یک فاصله نوشته می شوند. در انگلیسی جدید ، خط فاصله نسبت به گذشته کمتر دیده می شود..

مثال برای اسم مرکب در انگلیسی

به صورت یک کلمه ( بدون هیج فاصله ای بین اجزا):

Bathroom حمام

شیشه جلوی ماشین windscreen

با خط فاصله بین اجزا:

پدر زن،پدر شوهر Father-in-law

عروس daughter-in-law

داماد Son-in-law

با یک فاصله بین اجزا:

پارکینگ  Car park

جمع بستن اسامی مرکب در انگلیسی:

اکثر اسم های مرکب در انگلیسی با اضافه کردن s به آخر آنها جمع بسته می شود.

 

.There are many greenhouses in the garden

گلخانه های زیادی در باغ وجود دارد.

.The car parks are filled with cars

پارکینگها پر از ماشین است.

اسم مصدر در انگلیسی (Gerund)

اسم مصدر نوعی از اسم در انگلیسی می باشد که با اضافه کردن ing به ریشه فعل یا همان مصدر بدون to ساخته می شود. اسم مصدر همانند اسم در جمله به کار می رود. اسم مصدر می تواند نقش فاعل یا مفعول را ایفا کند.

مثال برای اسم مصدر در انگلیسی:

در جایگاه فاعل:

.Swimming is enjoyable

شنا کردن لذت بخش است.

در جایگاه مفعول:

 

.I enjoy swimming

از شنا کردن لذت می برم.

 

در جایگاه مفعول حرف اضافه:

.I am interested in swimming

به شنا کردن علاقه دارم.

جمع بستن اسم در انگلیسی (Plurals)

اسم در انگلیسی مانند بسیاری از زبان های دیگر می تواند به صورت مفرد یا جمع باشد. مفرد به معنای فقط یکی از افراد ، حیوانات یا چیزهایی است که اسم به آنها اشاره دارد. جمع به معنای بیش از یکی است.

مثال برای اسم مفرد و جمع در انگلیسی:


مفرد:  یک ماشین a car / one car ماشین

جمع: three cars سه ماشین / those cars آن ماشین ها


مفرد: one pen یک خودکار / a pen خودکار

جمع: five pens پنج خودکار / these pens این خودکارها


لزوم تطابق اسم با فعل:

از افعال مفرد با اسم مفرد و از افعال جمع با اسم جمع استفاده می کنیم:

.My car is black

ماشین من مشکی است.

.Those buildings are tall

آن ساختمانها مرتفع هستند.

جمع های با قاعده در انگلیسی

در اکثر موارد، اسم در انگلیسی فقط با اضافه کردن s به آخر آنها جمع بسته می شود.

مثال:


مفرد: book کتاب / chair صندلی / car خودرو / pen خودکار


جمع: books کتاب ها / chairs صندلی ها / cars خودروها / pens خودکارها


حالات دیگری برای جمع بستن اسم وجود دارد، بسته به اینکه آخر اسم به چه حرف یا حرف هایی ختم می شود:

1. اسم هایی که آخر آنها به S ،X ،Z ،Sh ،Ch، ختم می شوند برای جمع بستن آنها es اضافه می کنیم.

مثال:


مفرد: bus اتوبوس / wish خواسته، آرزو / watch ساعت / fox روباه / buzz صدایی که از بعضی حشرات شنیده میشود


جمع: buses اتوبوس ها / wishes خواسته ها، آرزوها / watches ساعت ها / foxes روباه ها / buzzes صداها


 

2. اسم هایی که آخر آنها به y ختم می شود و قبل از y، یک حرف بی صدا (consonant) وجود دارد، برای جمع بستن آنها، y را به i تبدیل می کنیم و سپس es را اضافه می کنیم.

مثال:


مفرد: penny پنی / spy جاسوس / baby نوزاد / city شهر


جمع: pennies پنی ها / spies جاسوس ها / babies نوزاد ها / cities شهرها


3. اسم هایی که آخر آنها به f یا fe ختم می شود. f را به v تبدیل کرده و سپس es را اضافه می کنیم.

مثال:


Wife    زن  / wives زنها (همسر)


knife  چاقو / knives چاقوها


Loaf  قرص  / loaves قرصها (در مورد نان )


Leaf   برگ  / leaves برگها


Thief  دزد / thieves دزدها


دقت کنید در حالات استثنای زیر، f تغییری نمی کند و فقط s به آخر اسم اضافه می شود.

مثال:


Roof  پشت بام  / roofs پشت بامها


Belief عقید /  beliefs عقاید


Cliff صخره  / cliffs صخره ها


4.اسم هایی که به o ختم می شوند به آخر آنها es اضافه می کنیم.

مثال:


Potato سیب زمینی  / potatoesسیب زمینی ها


Cargoمحموله  /   cargoesمحموله ها


Torpedoاژدر /  torpedoesاژدرها


 

دقت کنید در حالات استثنای زیر فقط s به آخر اسم اضافه می شود:

 


Radioرادیو /  radios رادیوها


Video ویدئو / videos ویدئوها


جمع های بی قاعده در انگلیسی

در موارد معدودی، جمع بستن اسم در انگلیسی بی قاعده هست یعنی به آخر آنها s اضافه نمی شود و شکل متفاوتی دارند. در این موارد، نیاز است با تکرار و تمرین آنها را از حفظ  شویم. متداول ترین جمع های بی قاعده را در  زیر مشاهده می کنید:

مثال:

مفرد جمع
Woman زن Women زنان
Man مرد Men مردان
Child  بچه Children بچه ها
Tooth دندان Teeth دندان ها
Foot پا Feet پاها
Person شخص People اشخاص ،مردم
Mouse موش Mice موش ها
Goose غاز Geese غازها

 

وقتی اسم در انگلیسی ریشه در لاتین یا یونانی دارند به شکل متفاوتی جمع بسته می شود مانند:

مثال:

مفرد جمع
formula فرمول formula e فرمول ها
Phenomenon پدیده phenomena پدیده ها
crisis بحران crises بحران ها
thesis پایان نامه theses پایان نامه ها
criterion ملاک criteria ملاک ها
Datum داده Data داده ها
focus کانون Foci کانون ها

 

تعداد انگشت شماری اسم در انگلیسی، حالت جمع و مفردشان یکی است:

مثال ها

مفرد جمع
sheep گوسفند sheep گوسفندها
fish ماهی fish ماهی ها
deer آهو deer آهوها
species گونه species گونه ها
aircraft هواپیما aircraft هواپیماها

 

بعضی از اسامی همیشه مفرد هستند حتی اگر به s ختم شوند. این موارد عبارتند از:


موضوعات دانشگاهی: Classics ادبیات کلاسیک /  Economics علم اقتصاد  /   Mathematics ریاضی  /  physicsفیزیک   /   Linguistics زبان شناسی


ورزش و فعالیتهای بدنی: ژیمناستیک Gymnastics  /   ایروبیکAerobics   /   دارتDarts   /   بیلیارد Billiards


بیماری ها: Measles سرخک  /  Mumps اوریون


کلمه News اخبار


وقتی این اسم ها در جمله قرار میگیرند، فعل خود را به حالت مفرد مطابقت می دهد.

مثال:

.Mathematics was difficult subject for him

ریاضی برای او درس سختی است.

Mathematics were difficult subject for him

.Gymnastics is very enjoyable

ژیمناستیک بسیار لذت بخش است.

Gymnastics are very enjoyable

بعضی از اسم ها فقط شکل جمع دارند. کلماتی شامل نام ابزارها ، وسایل و لباسهای خاص . هرگاه این کلمات در جمله قرار میگیرند فعل هم به حالت جمع خود را مطابقت می دهد.

وسایل و ابزار:

Binoculars دوربین شکاری / Headphones هدفن / Sunglasses عینک آفتابی / Glasses عینک / Scissors قیچی / Tweezers موچین

مثال در جمله:

.The glasses are clean

عینک تمیز است.

The glasses is clean

لباس:

Jeans شلوار جین / Pyjamas لباس خواب / Tights لباس تنگ / knickersShorts شلوار کوتاه / Trousersشلوار / Pants شلوار

مثال در جمله:

.Jeans were very expensive

شلوار جین خیلی گران بود.

.Jeans was very expensive

گاهی اوقات اسم در انگلیسی همیشه به صورت جمع می آید. مثالهایی از اینگونه اسم ها عبارتند از:


Belongings متعلقات / Outskirts حومه / Clothes البسه / premisesمحل / Congratulations تبریکات / savings  پس انداز / Earnings درآمدها / stairs راه پله


Goods کالاها / Surroundings محیط اطراف / likes علاقمندیها / اThanks تشکر


مثال در جمله:

.Goods were delivered on time

کالاها به موقع تحویل داده شدند.

.Goods was delivered on time

جمع بستن اسم در انگلیسی با آپاستروف

در مواردی، اسم را با اضافه کردن آپاستروف جمع می بندیم مانند تاریخ ها (dates) و مخفف ها (abbreviation). دقت کنید جمع بستن به این شیوه، در انگلیسی نوشتاری غیر رسمی صحیح است ولی در انگلیسی نوشتاری رسمی پذیرفته نیست.

مثال:

اسم جمعی در انگلیسی (Collective noun)

گاهی اوقات اسم در انگلیسی از لحاظ مفهومی، جمع است و به گروهی از افراد اشاره دارد. به اینها اسم جمعی collective noun می گوییم.

مثال:

Audience مخاطبان / Crewخدمه / Public عموم مردم / Committee کمیته / Enemy دشمن / Team تیم / Company شرکت / Government دولت Manchester United منچستر یونایتد

اگر افراد داخل گروه را به به عنوان یک واحد کلی و متحد با یکدیگر در نظر بگیریم، فعل جمله به صورت سوم شخص مفرد به کار میرود:

مثال:

.The committee has made a firm decision last night

کمیته دیشب تصمیم قاطعی گرفت.

 

اگر افراد داخل گروه را به عنوان افرادی در نظر بگیریم که مستقل از یکدیگر عمل می کنند و بیشتر روی فردیت تک تک اعضا تاکید کنیم، فعل به صورت جمع می آید.

مثال:

.The committee have not made a decision because they are still exchanging ideas among themselves

کمیته هنوز تصمیمی نگرفته است چون هنوز در حالت تبادل نظرات در بین خودشان هستند.

پسوندهای اسم ساز در زبان انگلیسی Noun Suffixes

متداول ترین پسوندهای اسم ساز در زبان انگلیسی عبارتند از:

پسوند

مثالها

-age ( به آخر اسم

اضافه میشود.)

baggage چمدان

village دهکده

postage هزینه پست

-al

(به آخر فعل اضافه

میشود)

arrival ورود

burial خاکسپاری

deferral تعویق اندازی

-ance/-ence

(به آخر فعل اضافه

میشود)

reliance تکیه

defence دفاع

insistence اصرار

-dom

(به آخر اسم یا صفت

اضافه میشود.)

boredom دلزدگی

freedom آزادی

kingdom پادشاهی

-ee

(به آخر فعل اضافه

اضافه میشود.)

employee کارمند

payee دریافت کننده وجه

trainee کارآموز

-er/-or

(به آخر فعل اضافه

میشود)

driver راننده

writer نویسنده

director کارگردان

-hood

(به آخر اسم اضافه

میشود.)

brotherhood اخوت، برادری

childhood خردسالی، کودکی

neighbourhood همسایگی

-ism

(به آخر اسم اضافه

میشود.)

capitalism سرمایه داری

Marxism مارکسیسم

socialism (philosophies) سوسیالیسم

-ist

(به آخر اسم اضافه

میشود.)

capitalist سرمایه دار

Marxist مارکسیست

socialist (followers of philosophies) سوسیالیست

-ity/-ty

(به آخر صفت اضافه

اضافه میشود.)

brutality بی رحمی

equality برابری

cruelty بی رحمی

-ment

(به آخر فعل اضافه

میشود.)

amazement حیرت

disappointment ناامیدی

-ness

(به آخر صفت اضافه

میشود.)

happiness شادی

kindness مهربانی

usefulness مفید بودن

-ry

(به آخر فعل اضافه

میشود.)

entry ورودی

ministry وزارت

robbery سرقت

-ship

(به آخر اسم اضافه

میشود.)

friendship دوستی

membership عضویت

workmanship طرز کار

-sion/-tion/-xion

(به آخر فعل اضافه

میشود.)

expression اصطلاح

population جمعیت

complexion رنگ چهره

 


حتما نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید.

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *