ورود و ثبت نام

عبارت در انگلیسی: آسانتر از اون که فکرشو میکنی!

image_pdfimage_print

عبارت در انگلیسی چیست؟

عبارت در انگلیسی گروهی از کلمات هست که یک واحد یکتا گرامری را تشکیل می دهد و معمولا به عنوان بخشی از جمله واره یا جمله ایفای نقش می کنند.

انواع عبارت در انگلیسی

عبارت در انگلیسی انواع مختلفی دارد: عبارت صفتی، عبارت اسمی، عبارت فعلی، عبارت حرف اضافه ای، عبارت قیدی، عبارت وجه وصفی، عبارت مصدری

عبارت صفتی در انگلیسی Adjective phrase

یکی از رایج ترین انواع عبارت در انگلیسی، عبارت صفتی است. عبارت صفتی هسته اش، صفت است. قبل یا بعد صفت، کلمه یا کلمات دیگری می توانند به کار روند.

عبارت صفتی تک کلمه ای One-word adjective phrase 

عبارت صفتی تک کلمه ای فقط از صفت تشکیل شده است و کلمه ی دیگری صفت را توصیف نمی کند.

مثال:

.The exam was difficult

امتحان دشوار بود.

عبارت صفتی دو کلمه ای Two-word adjective phrase

عبارت صفتی دو کلمه ای عبارتی است که کلمه ای بعد یا قبل صفت می آید و آن را توصیف می کند.

مثال:

.The exam was fairly difficult

امتحان نسبتا دشواری بود.

توضیح: fairly difficult در این جمله، عبارت صفتی می باشد. قید fairly قبل از صفت difficult آمده و توضیح بیشتری در مورد آن می دهد.

مثال:

.The exam was difficult enough

امتحان به اندازه کافی دشوار بود.

توضیح: difficult enough در این جمله، عبارت صفتی می باشد. enough در اینجا قید بوده و بعد از difficult آمده و توضیح بیشتری در مورد آن ارایه می دهد.

عبارت صفتی طولانی تر

گاهی اوقات از یک عبارت دیگر مانند عبارت حرف اضافه ای prepositional phrase یا عبارت مصدری infinitive phrase برای توصیف صفت استفاده می کنیم.

مثال:

.They were aware of Ali’s bad habits

آنها از عادات بد علی آگاه بودند.

توضیح: aware of Ali’s bad habits عبارت صفتی می باشد. of Ali’s bad habits عبارت حرف اضافه ای می باشد که بعد از صفت aware آمده و معنای آن را کامل می کند.

.I am not willing to pay more

مایل نیستم پول بیشتری پرداخت کنم.

توضیح: willing to pay more عبارت صفتی است. to pay more عبارت مصدری می باشد که بعد از صفت willing آمده و معنای آن را کامل می کند.

در بعضی موارد دیگر، هم قبل و هم بعد صفت، از کلمات توصیف کننده استفاده می کنیم. در این حالت، طولانی ترین عبارت صفتی به وجود می آید.

مثال:

?Are you really interested in football

آیا واقعا به فوتبال علاقمند هستی؟

توضیح: really قید است و قبل از interested آمده. in football عبارت حرف اضافه ای prepositional phrase است و بعد از صفت interested به کار رفته است. کل really interested in football عبارت صفتی است.

.I am well aware of the concerned dangers

من به خوبی از خطرات مرتبط آگاه هستم.

توضیح: well در اینجا قید است و قبل از aware آمده. of the concerned dangers عبارت حرف اضافه ای است و بعد از صفت aware استفاده شده است.  کل well aware of the concerned dangers عبارت صفتی است.

عبارت فعلی در انگلیسی Verb phrase

محوری ترین نوع عبارت در انگلیسی، عبارت فعلی می باشد. عبارت فعلی عبارتی است که هسته آن  فعل است. هسته عبارت فعلی لزوما یکی از افعال اصلی می باشد. فعل کمکی auxiliary verb یا فعل وجهی modal verb می تواند فعل اصلی را همراهی کند.

عبارت فعلی ساده simple verb phrase

عبارت فعلی ساده، تنها از فعل اصلی تشکیل شده است. فعل اصلی به کار رفته، نشان دهنده نوع جمله ( مثلا امری، خبری) نیز میباشد.

مثال:

.I go to library everyday

 (Present simple , declarative)

من هر روز به کتابخانه می روم. ( حال ساده، خبری)

.Wash your hands before having lunch

(Imperative)

قبل از خوردن نهار، دستهایت را بشور. (امری)

توضیح: laughed عبارت فعلی می باشد و از فعل اصلی laugh تشکیل شده است.

عبارت فعلی مرکب Complex verb phrase

عبارت فعلی مرکب، علاوه بر فعل اصلی، شامل یکی از افعال کمکی auxiliary verb یا وجهی modal نیز می باشد. فعل وجهی همیشه قبل از فعل کمکی می آید.

مثال:

.They can sing

آنها می توانند آواز بخوانند.

توضیح: can sing عبارت فعلی می باشد. sing فعل اصلی است و هسته عبارت فعلی را تشکیل می دهد. can فعل وجهی بوده و اطلاعات بیشتری در مورد sing می دهد.

.They should have sung

آنها باید آواز می خواندند.

توضبح: should have sung عبارت فعلی است. sung فعل اصلی و در نتیجه هسته عبارت فعلی است. ( sung شکل سوم فعل sing می باشد.) should فعل وجهی و have فعل کمکی هستند و اطلاعات بیشتری در مورد sing می دهند.

.They may have been singing

آنها ممکن است آواز خوانده باشند.

توضبج: may have been singing عبارت فعلی است. sing فعل اصلی و هسته عبارت می باشد. may فعل وجهی و have been هر دو فعل کمکی می باشند و توضیحات بیشتری در مورد sing می دهند.

معنای فعل کمکی در عبارات فعلی مرکب

افعال کمکی میتوانند معانی مختلفی به عبارت فعلی اضافه کنند. در جدول زیر می توانید مهم ترین آنها را مشاهده کنید:

معنی

فعل کمکی

(+ شکلی از فعل اصلی)

مثال

continuous

استمراری

be + -ing form

was thinking about you all day.

تمام روز داشتم به تو فکر میکردم

perfect

ماضی نقلی

یا بعید

have + -ed form

had + -ed form

The girls have all gone out together.

همه دخترها با هم به بیرون رفته اند.

.He had left the home before I arrived

قبل از رسیدن من خانه را ترک کرده بود.

passive

مجهول

be + -ed form

Val’s car was stolen from outside her house.

ماشین وال از بیرون خانه اش دزدیده شد.

interrogative

سوالی

do + subject + base form

Do they sell newspapers in your local shop?

آیا آنها در فروشگاه محلی شما روزنامه می فروشند؟

negative

منفی

do + not + base form

It didn’t last very long.

خیلی به طول نینجامید.

emphatic

تاکیدی

do (stressed) + base form

It does annoy me when they make so much noise.

 هنگامی که خیلی سر و صدا میکنند واقعا (جدا) من را عصبی

میکنند.

ترتیب قرارگیری افعال در عبارت فعلی مرکب

حالت استمراری ، مجهول و ماضی نقلی/بعید می توانند در یک عبارت فعلی با یکدیگر ترکیب شوند. وجود فعلی اصلی به عنوان هسته در همه عبارات ضروری است.

ترکیب فعل وجهی با حالت مجهول:

مثال:

.Flights cannot be booked at the moment

رزرو پروازها در حال حاضر امکان پذیر نیست.

ترکیب فعل وجهی با حالت استمراری:

مثال:

.The engine of the car should be working

موتور ماشین باید کار کند.

ترکیب فعل وجهی با فعل کمکی:

مثال:

.He must have taken the keys

او باید کلیدها را برداشته باشد.

ترکیب فعل کمکی با حالت استمراری:

مثال:

.Prices have been rising

قیمت ها در حال افزایش است.

ترکیب فعل کمکی با حالت مجهول:

مثال:

.Reza has been promoted to a higher position in the company

رضا در شرکت به موقعیت بالاتری ارتقا داده شده است.

ترکیب فعل وجهی با فعل کمکی با حالت مجهول:

مثال:

.He could have been killed

می توانست کشته بشود.

قاعده “اولین فعل در عبارت فعلی مرکب”

اولین فعل در عبارت فعلی مرکب نشان دهنده زمانی است که کسی کاری را انجام داده است و شخص و شمار فعل را با فاعل مطابقت میدهد. دقت کنید اگر اولین فعل در عبارت فعلی مرکب، فعل وجهی modal باشد، این قاعده صدق نمیکند.

مثال

زمان

شخص

He has lost his keys.

او کلیدهایش را گم کرده است.

present حال

third سوم شخص

singular مفرد

We were taken to a big room.

ما به اتاقی بزرگ برده شدیم.

past گذشته

first اول شخص

plural جمع

I was hoping to see Professor Jones.

من امیدوار بودم پروفسور جونز را ببینم.

past گذشته

first اول شخص

singular مفرد

I could meet you next week.

می توانم هفته آینده تو را ببینم.

 

عبارت اسمی در انگلیسی Noun phrase

اگر قرار باشد سه نوع عبارت در انگلیسی نام ببریم که از همه مهم تر و رایج تر است ، قطعا یکی از آنها عبارت اسمی است. عبارت اسمی عبارتی است که هسته آن اسم یا ضمیر است. کلماتی قبل یا بعد از اسم می تواند اطلاعات بیشتری در مورد آن بدهد.

کلمات تعریف و صفات می توانند پیش از اسم قرار گیرند. عبارات حرف اضافه ای prepositional phrases و جمله واره های وابسته subordinate clauses می توانند پس از اسم قرار گیرند. عبارت اسمی می تواند نقش فاعل، مفعول یا متمم را ایفا کند.

مثال:

.Maryam arrived early

مریم زود رسید.

توضیح: Maryam عبارت اسمی است. فقط از یک کلمه تشکیل شده و خودش هسته می باشد.

.She arrived early

او زود رسید.

توضیح: she ضمیر است و خودش هسته و عبارت اسمی.

.The manager fired the employee

مدیر کارمند را اخراج کرد.

توضیح:

the manager عبارت اسمی است. manager هسته عبارت است. حرف معین the قبل از هسته آمده. the manager نقش فاعل جمله را ایفا می کند.

از طرف دیگر، the employee هم عبارت اسمی است. employee هسته عبارت است.  حرف معین the قبل از هسته آمده. the employee نقش مفعول جمله را ایفا می کند.

.Ali was the fired employee

علی کارمند اخراج شده بود.

توضیح: the fired employee عبارت اسمی می باشد. employee هسته عبارت است. the fired هسته را توصبف می کند. fired صفت و the حرف معین می باشد. the fired employee نقش متمم فاعل را ایفا می کند. ( Ali فاعل جمله است.)

مثال:

.The person in the room is my father

فردی که در اتاق است پدر من است.

توضیح: The person in the room عبارت اسمی است. person هسته عبارت است. حرف معین the قبل از هسته آمده . in the room عبارت حرف اضافه ای می باشد و بعد از هسته آمده است.

مثال:

.The person who sits there is my father

فردی که آنجا نشسته است پدر من است.

توضیح: The person who sits there عبارت اسمی است. person هسته عبارت است. حرف معین the قبل از هسته آمده. who sits there جمله واره وابسته می باشد و بعد از هسته آمده است.

عبارت اسمی در انگلیسی می تواند به گروه یا دسته ای از افراد یا اشیا و اماکن اشاره داشته باشد و یا به مثال یا مصداقی از آن افراد و اشیا:

مثال:

گروه کلی:

men

مردان

یک مصداق از گروه کلی:

my father

پدر من

گروه کلی:

a big city

شهری بزرگ

یک مصداق ار گروه کلی:

Mashhad

مشهد

عبارت حرف اضافه ای در انگلیسی prepositional phrase

نوع دیگری از عبارت در انگلیسی که ناشناخته تر و استفاده از آن کمتر می باشد، عبارت حرف اضافه ای است.عبارت حرف اضافه ای عبارتی است که حرف اضافه preposition هسته آن است. کلماتی که بعد از حرف اضافه می آیند نقش متمم را ایفا می کنند. متمم حرف اضافه اکثرا ضمیر یا عبارت اسمی است اما گاهی اوقات قید یا جمله واره نیز می توانند در نقش متمم حرف اضافه ظاهر شوند.

مثال:

.They fell in love at a party

آنها در یک مهمانی عاشق یکدیگر شدند.

توضیح: at a party عبارت حرف اضافه ای است. at هسته عبارت است. a party عبارت اسمی می باشد که نقش متمم حرف اضافه را ایفا میکند.

.I looked at him

من به او نگاه کردم.

توضبح: at him عبارت حرف اضافه ای است. at هسته عبارت است. him ضمیر مفعولی و متمم حرف اضافه می باشد.

.From there, you can get on the bus

از آنجا، می توانی سوار اتوبوس شوی.

توضیح: from there عبارت حرف اضافه ای است. from هسته عبارت است. there قید مکان می باشد و هم چنین متمم حرف اضافه.

.I decided on doing an English language course

تصمیم گرفتم تا یک دوره زبان انگلیسی بگذرانم.

توضیح: on doing an English language course عبارت حرف اضافه ای می باشد. on هسته عبارت است. doing an English language course جمله واره ای است که با فعل ing دار شروع شده است. این جمله واره در نقش متمم حرف اضافه قرار گرفته است.

.She was really surprised at what her husband did

او واقعا از آنچه شوهرش انجام داده بود شگفت زده بود.

توضیح: at what her husband did عبارت حرف اضافه ای است. at هسته عبارت است. what her husband did جمله واره ای است که با کلمه wh یعنی what  شروع شده است. این جمله واره در نقش متمم حرف اضافه قرار گرفته است.

استفاده از قید قبل از عبارت حرف اضافه ای

گاهی اوقات می توانیم از قید قبل از حرف اضافه استفاده کنیم. حروف اضافه ای که از این امکان برخوردارند عبارتند از: above، before، far، deep، down، opposite

مثال:

.Maryam left the house just before me

مریم درست پیش از من خانه را ترک کرد.

توضیح: just قید است و پیش از حرف اضافه before به کار رفته.

 .The zoo is almost opposite the museum

باغ وحش تقریبا روبروی موزه است.

توضیح: almost قید است و پیش از حرف اضافه opposite استفاده شده است.

عبارت قیدی در انگلیسی Adverb phrase

عبارت قیدی نوعی عبارت در انگلیسی است که هسته آن قید است. کلماتی می تواند قبل یا بعد هسته بیاید و آن را توصیف کند.

.I drive carefully

با دقت رانندگی می کنم.

توضیح: carefully عبارت قیدی است و تنها از یک کلمه تشکیل شده است.

.I drive very carefully

خیلی با دقت رانندگی می کنم.

توضیح: very carefully عبارت قیدی است. carefully هسته عبارت است. very قبل هسته آمده و آن را بیشتر توصیف می کند.

.Unfortunately, she can’t speak English

متاسفانه او انگلیسی صجبت نمی کند.

توضیح: unfortunately عبارت قیدی است و تنها از یک کلمه تشکیل شده است.

.Unfortunately for her, she can’t speak English

تاسف برای او، نمی تواند انگلیسی صحبت کند.

توضبح: unfortunately for her عبارت قیدی است. unfortunately هسته عبارت است. for her عبارت حرف اضافه ای است که بعد از هسته آمده و آن را بیشتر توصیف می کند.

عبارت وجه وصفی Participial phrase

عبارت در انگلیسی می تواند از نوع وجه وصفی باشد که هسته آن وجه وصفی معلوم present participle یا اسم مفعول past participle است. عبارت اسمی یا عبارت حرف اضافه ای می تواند هسته عبارت را توصیف کند. از آنجایی که عبارت وجه وصفی اطلاعات بیشتری در مورد اسم یا ضمیر میدهد، همان کارکرد صفت را دارد.

مثال:

.Removing his clothes, Hossein rushed to the swimming pool

در حال درآوردن لباسهایش، حسین به سمت استخر شنا شتافت.

توضیح: removing his clothes عبارت وجه وصفی می باشد. removing هسته عبارت است. removing چون به -ing ختم شده present participle می باشد. his clothes عبارت اسمی است و در اینجا نقش مفعول مستقیم removing را ایفا میکند.

مثال:

.I saw Ali walking in the park

من علی را در حالی که در پارک قدم میزد دیدم.

توضیح: walking in the park عبارت وجه وصفی می باشد. walking هسته عبارت است و چون به -ing ختم شده present participle است. in the park  عبارت حرف اضافه ای می باشد که در اینجا نقش قید مکان را دارد و اطلاعات بیشتری در مورد walking میدهد.

.Bring a teacher, Reza is aware of the importance of motivation to achieve success

به عنوان یک معلم، رضا از اهمیت انگیره برای دستیابی به موفقیت آگاه است.

توضیح: having been a teacher عبارت وجه وصفی می باشد. being هسته عبارت بوده و چون به ing- ختم می شود present participle می باشد. a teacher عبارت اسمی است که در اینجا متمم فاعل (Reza) می باشد.

.The building destroyed by a fire belongs to Hamid

ساختمانی که توسط آتش تخریب شده به حمید تعلق دارد.

توضیح: destroyed by a fire عبارت وجه وصفی می باشد. destroyed هسته عبارت بوده و چون به ed- ختم می شود past participle می باشد. by a fire عبارت حرف اضافه ای است و اطلاعات بیشتری در مورد هسته عبارت می دهد.

.Mehran’s finger, cut by a sharp knife, is bleeding

توضیح: cut by a sharp knife عبارت وجه وصفی است. cut هسته عبارت بوده و شکل سوم فعل بی قاعده cut است یعنی همان past participle.

by a sharp knife عبارت حرف اضافه ای است و اطلاعات بیشتری در مورد هسته میدهد.

عبارت مصدری در انگلیسی Infinitive phrase

مبحث عبارت در انگلیسی را مسلط نمی شوید مگر زمانیکه عبارت مصدری را یاد بگیرید.   مصدر فعل، هسته عبارت مصدری را تشکیل میدهد. مصدر فعل می تواند با to با بدون to باشد. کلماتی بعد از مصدر می آیند و معنای آن را کامل می کنند. عبارت مصدری می تواند نقش اسم، قید یا صفت را در جمله ایفا کند.

عبارت مصدری با مصدر با to

مثال:

.To pass the math test requires a lot of effort

قبول شدن در امتحان ریاضی تلاش زیادی را می طلبد.

توضیح: To pass the math test عبارت مصدری است. to pass هسته عبارت است. the math test عبارت اسمی است که معنای هسته را کامل میکند. ( مفعول to pass می باشد.) کل عبارت to pass the math test فاعل جمله است که همان نقش اسم را ایفا میکند.

.I want to eat pizza

میخواهم پیتزا بخورم.

توضیح: to eat pizza عبارت مصدری است. to eat هسته عبارت است. pizza عبارت اسمی است که معنای هسته را کامل میکند. ( مفعول to eat می باشد.) کل عبارت to eat pizza مفعول جمله است. به عبارت دیگر مفعول want می باشد. در اینجا هم عبارت مصدری نقش اسم را ایفا میکند.

.The only solution was to reduce the costs

تنها راه حل کاهش هزینه ها بود.

توضیح: to reduce the costs عبارت مصدری است. to reduce هسته عبارت است. the costs عبارت اسمی است که معنای هسته را کامل میکند. ( مفعول to reduce می باشد.) کل عبارت to reduce the costs متمم فاعل جمله است. در اینجا هم عبارت مصدری نقش اسم را ایفا میکند.

.I will show the best way to paint the house

بهترین راه رنگ کردن خانه را نشانت خواهم داد.

توضیح: to paint the house عبارت مصدری است. to paint هسته عبارت است. the house عبارت اسمی است که معنای هسته را کامل میکند. ( مفعول to paint می باشد.) کل عبارت to paint the house  توصیفی برای کلمه way است. بنابراین to paint the house در اینجا نقش صفت را ایفا میکند.

.I returned to help my father

من برگشتم تا به پدرم کمک کنم.

توضیح: to help my father عبارت مصدری است. to help هسته عبارت است. my father عبارت اسمی است که معنای هسته را کامل میکند. ( مفعول to help می باشد.) کل عبارت to help my father  نقش قید را برای فعل return ایفا می کند. به عبارت دیگر دلیل “برگشتن” را توضیح می دهد.

عبارت مصدری با مصدر بدون to

هنگامی که در جمله از افعال وجهی مانند: can، could، may، might، shall، should ، will، would، ought to، must استفاده می کنیم، عبارت مصدری پس از آن از مصدر بدون to ساخته می شود.

مثال:

.I can speak English easily

من به راحتی می توانم انگلیسی صحبت کنم.

توضیح: speak English easily عبارت مصدری است. speak هسته عبارت و بدون to است. English عبارت اسمی است که معنای هسته را کامل میکند. ( مفعول speak می باشد.) easily هم عبارت قیدی است که اطلاعات بیشتری در مورد هسته می دهد.

برای سایر افعال وجهی نیز به همین شکل از عبارت مصدری استفاده می کنیم.


نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *