ورود و ثبت نام

حروف اضافه در انگلیسی

image_pdfimage_print

حروف اضافه در انگلیسی چیست؟

حروف اضافه در انگلیسی بسیار پر کاربرد بوده و ما را قادر می سازند درباره جهت حرکت، مکان یا زمان صحبت کنیم. حرف اضافه ارتباط بین دو یا چند چیز را توصیف میکند. حرف اضافه می تواند از یک کلمه تشکیل شده باشد مانند: in ، on ، under و یا بیش از یک کلمه مانند: due to، together with، in spite of، out of.

بعد از حرف اضافه چه کلماتی می آید Words following preposition

عبارت اسمی

مانند:

.Under the table

زیر میز

In the park

در پارک

together with my brothers

به همراه برادرانم

On the roof of the house

بر روی پشت بام خانه

اسم مصدر

مانند:

.Thanks for watching our program

سپاس از اینکه برنامه ما را تماشا میکنید.

.He is afraid of swimming

او از شنا کردن هراسان است.

.He passed the exam by studying hard

او با درس خواندن زیاد در امتحان قبول شد.

.The book is about cooking

کتاب درباره آشپزی است.

ضمایر ربطی

مانند:

.She is Maryam, with whom Ali got married

او مریم است که علی با او ازدواج کرد.

.This is a knife, with which you can cut meat

این چاقوست، که با آن میتوانی گوشت را ببری.

عبارت اسمی، اسم مصدر و ضمایر ربطی که بعد از حرف اضافه می آیند نقش مفعول حرف اضافه را ایفا می کنند و به همراه حرف اضافه، عبارت حرف اضافه prepositional phrase را تشکیل می دهند.

حرف اضافه در فعل عبارتی Preposition in phrasal verb

گاهی اوقات حرف اضافه به ریشه فعل اضافه می شود و فعل جدید با معنای جدید به وجود می آید که به آن فعل عبارتی Phrasal verb می گوییم.

مثال:

 to look

نگاه کردن

Pleas look at the picture

لطفا به عکس نگاه کنید.

to look for

جستجو کردن

.I am looking for a comfortable apartment

من به دنبال آپارتمان راحتی هستم.

to look after

مراقبت کردن

.Look after your child

مراقب بچه ات باش.

to look up

بهتر شدن

.The economic status of the country is looking up

وضعیت اقتصادی کشور در حال بهبود است.

to give

دادن

.Please give me the ball

لطفا توپ را بده به من.

to give in

تن دادن ( به خواست کسی)

.We will never give in to your illegal demands

ما هیچگاه به درخواست های غیرقانونی تو تن نمی دهیم.

to give up

تسلیم شدن

.I never give up in my life

من هیچگاه در زندگی تسلیم نمی شوم.

to give off

تولید کردن  (گرما، نور، بو،  گاز)

.The fire gave off a lot of smoke

آتش دود زیادی میداد.

متداول ترین حروف اضافه در انگلیسی Common prepositions

بیش از یکصد حرف اضافه در زبان انگلیسی وجود دارد.

حروف اضافه تک کلمه ای در انگلیسی

متداول ترین حروف اضافه تک کلمه ای عبارتند از:

about

beside

near

to

above

between

of

towards

across

beyond

off

under

after

by

on

underneath

against

despite

onto

unlike

along

down

opposite

until

among

during

out

up

around

except

outside

upon

as

for

over

via

at

from

past

with

before

in

round

within

behind

inside

since

without

below

into

than

beneath

like

through

حروف اضافه چند کلمه ای در انگلیسی

رایج ترین حروف اضافه چند کلمه ای عبارتند از:

ahead of   except for   instead of   owing to  apart from  in addition to


near to  such as   as for   in front of   on account of  thanks to  as well as


in place of   on top of   up to   because of   in spite of   out of   due to  inside of  outside of

بعضی از حروف اضافه بسته به اینکه چطور مورد استفاده قرار گیرند و با چه کلمات دیگری ترکیب شوند می توانند نقش قید را هم ایفا کنند.

 

انواع حروف اضافه در انگلیسی Types of prepositions

حرف اضافه مکان در انگلیسی

حرف اضافه مکان می تواند مفاهیم زیر را برساند:

1.جهت حرکت شخصی یا چیزی نسبت به شخص یا چیز دیگر. حروف اضافه ای مانند: from،  to ، off، towards

مثال:

.She ran towards the bus station

او به سمت ایستگاه اتوبوس دوید.

.They took the road from the city to the nearest village

آنها راه را از شهر به نزدیکترین روستا در پیش گرفتند.

2.قرار گرفتن درون یا بیرون چیزی. حروف اضافه ای مانند: within در، درون /  in در، درون / inside در، درون / outside بیرون

مثال:

.The forest can be seen from within the room

جنگل از داخل اتاق قابل رویت است.

.There are many books inside the box

کتابهای بسیاری داخل جعبه است.

.Please wait outside the room

لطفا بیرون اتاق منتظر بمانید.

.We have enough food in the refrigerator

به اندازه کافی غذا داخل یخچال داریم.

 

3.موقعیت مکانی. حروف اضافه ای مانند: on روی،  near نزدیک

مثال:

 .Please don’t stand on the armchair

لطفا بر روی صندلی راحتی نیاستید.

.There is a good cinema near where I live

نزدیک مکانی که زندگی می کنم سینمای خوبی وجود دارد.

حرف اضافه زمان در انگلیسی

حروف اضافه زمان در انگلیسی استفاده می شود برای:

1.بیان زمان یا تاریخ:  از at برای اعلام ساعت و زمان، از in برای ماه ها، سال ها، و مدت زمان های طولانی، از on برای روزها و تاریخ ها استفاده می کنیم.

مثال:

.I arrived at 6 p.m

ساعت شش بعد از ظهر  رسیدم.

.He could pass the exam on April 2nd

در دوم آوریل توانست در امتحان قبول شود.

.I will go to the library on Friday

روز جمعه به کتابخانه خواهم رفت.

.Ali and Negin got married in December

علی و نگین در دسامبر باهم ازدواج کردند.

.I wan born in 1366

در سال 1366 به دنیا آمدم.

.I’ll be with you in one hour

یک ساعت دیگر با شما خواهم بود.

 

2.نشان دادن دوره یا نقطه زمانی که تغییری را نشان می دهد. حروف اضافه ای مانند: before قبل از،  after بعد از، since از زمان،  till/until تا، from/ as of از،  ago پیش،  گذشته، by ( تا یک زمان مشخص) ،

مثال:

.I lived there before grandfather died

من آنجا زندگی کردم قبل از اینکه پدربزرگ بمیرد.

.She went to that university until I was twenty two

او تا بیست و دو سالگی به آن دانشگاه رفت.

.They usually go to the park after work

آنها معمولا بعد از کار به پارک می روند.

.The company has been in operation since 1987

این شرکت از سال 1987 در حال کار بوده است.

.From/as of today, everyone should obey new regulations

از امروز، همه باید از مقررات جدید پیروی کنند.

.He left the country two years ago

دو سال پیش کشور را ترک کرد.

.They will be back by 8 p.m

تا ساعت 8 بازخواهند گشت.

3.نشان دادن مدت زمان برخی رویدادها: حروف اضافه ای: for، during

مثال:

.Maryam stayed here for the whole of summer

مریم برای تمام تابستان اینجا ماند.

during در اینجا مترادف for the whole of می باشد. و جمله بالا به شکل زیر نیز قابل بازنویسی می باشد:

.Maryam stayed here during the summer

مریم در طول تابستان اینجا ماند.

حرف اضافه یا حرف ربط ؟ Preposition or conjunction

حروف اضافه در انگلیسی بعضا میتوانند حرف ربط هم باشند مانند: before , after , until , since.  هنگامی که بعد از حرف اضافه، جمله واره قرار بگیرد، حرف ربط است. اما هنگامی که بعد از آن عبارت اسمی noun phrase می آید،  همان حرف اضافه است.

مثال برای before:

.He had eaten dinner before I arrived at home

قبل از آنکه به خانه برسم، شام را خورده بود.

توضیح: بعد از before، جمله واره I arrived at home آمده است. بنابراین before حرف ربط است.

.It is advised that you eat dinner before 10 o’clock

توصیه میشود قبل از ساعت 10 شام بخوری.

توضیح: بعد از before، عبارت اسمی 10 o’clock آمده است. پس before در اینجا حرف اضافه است.

مثال برای after:

.After I had left home last night, I went to my uncle’s

بعد از اینکه خانه را ترک کردم، به خانه دایی ام رفتم.

توضبح: I had left home last night در اینجا نقش جمله واره را ایفا می کند و after در ابتدای آن آمده است. پس after در اینجا حرف ربط conjunction می باشد.

.After the meeting last night, I stayed at hotel for the night

بعد از جلسه دیشب، شب را در هتل گذراندم.

توضیح: the meeting در اینجا  عبارت اسمی است و after قبل از آن آمده است. پس after در اینجا حرف اضافه preposition است.

مثال برای until:

.I  have to wait until they pay their debt

من مجبورم صبر کنم تا آنها بدهی شان را پرداخت کنند.

توضیح: they pay the debt در اینجا جمله واره است و until قبل از آمده است. پس until در اینجا حرف ربط می باشد.

.we’ll wait in the room until eleven o’clock

توضیح: eleven o’clock عبارت اسمی است و until قبل از آن آمده است. پس until در اینجا حرف اضافه می باشد.

مثال برای since:

.Since his father died, he has suffered from severe depression

از موقعی که پدرش فوت کرد، از افسردگی شدیدی رنج می برد.

توضیح: بعد از since، جمله واره his father died آمده است. بنابراین، since حرف ربط است.

.You have changed so much since last year

از پارسال تا الان خیلی تغییر کرده ای.

توضیح: بعد از since عبارت اسمی last year آمده است. پس since حرف اضافه است.

حرف اضافه یا قید؟ Preposition or adverb

گروهی دیگر از حروف اضافه در انگلیسی می توانند نقش قید را هم ایفا کنند. این دسته از کلمات عبارتند از:

about, across, around, before, beyond, in, inside, near, opposite, outside, past, round, through, under, up, within

مثال:

(There are many people waiting for a bus outside the building. (preposition

افرادی زیادی خارج از ساختمان منتظر اتوبوس هستند. outside در اینجا نقش حرف اضافه را ایفا می کند.

 A: where is your car

(B: it is outside. (adverb

ماشینت کجاست؟

بیرون است.

توضیح: outside در اینجا قید است.

(The cinema is opposite the park. (preposition

سینما روبروی پارک است.

توضبح: opposite در اینجا حرف اضافه است.

?A: Can you tell me where the restaurant is

B: it is there, just opposite

می تونی به من بگویی رستوران کجاست؟

اونجاست، دقیقا رو برو.

about:

حرف اضافه:

.They are talking about politics

آنها درباره سیاست صحبت میکنند.

قید:

.I got my high school diploma about ten years ago

من دیپلم دبیرستانم را حدودا ده سال پیش گرفتم.

across:

حرف اضافه:

.Earthquake was felt across the country

زمین لرزه در سراسر کشور احساس شد.

قید:

.The table measures three meters across

عرض میز سه متر است.

around:

حرف اضافه:

.Let’s sit around the table

بیایید دور میز بنشینیم.

قید:

.Do not talk about this issue when children are around

وقتی بچه ها این اطراف هستند درباره این موضوع صحبت نکن.

beyond:

حرف اضافه:

.I do not answer any question beyond my responsibility

فراتر از مسوولیتم به هیچ سوالی پاسخ نمی دهم.

قید:

.The tournament may continue into May and beyond

مسابقات ممکن است تا ماه می و بعد از آن ادامه یابد.

in:

حرف اضافه:

.There is a lot of money in my pocket

پول زیادی در جیب من است.

قید:

.He opened the door of the house and threw his suitcase in

او درب خانه را باز کرد و چمدان را داخل پرت کرد.

inside:

حرف اضافه:

.There are ten apples inside the box

ده سیب در جعبه وجود دارد.

قید:

.It is very cold. Let’s go back inside

خیلی سرد است. به داخل برگردیم.

near:

حرف اضافه:

.You will find the subway station near the hospital

نزدیک بیمارستان ایستگاه مترو را خواهی یافت.

قید:

.Please come nearer

لطفا نردیکتر بیایید.

past:

حرف اضافه:

.It’s past your bedtime

از زمان خوابت گذشته است.

قید:

.Years went past but he couldn’t graduate from the university

سالها گذشت اما او نتوانست از دانشگاه فارغ التحصیل شود.

round:

حرف اضافه:

.We travelled round the world

به دور دنیا سفر کردیم.

قید:

.I turned round and picked up the book

من بازگشتم و کتاب را برداشتم.

through:

حرف اضافه:

.The sun was shinning through the glass

آفتاب از پشت شیشه می تابید.

قید:

.I opened the door of the mosque and walked through

در مسجد را باز کردم و از آن عبور کردم.

under:

حرف اضافه:

.You can find the ball under the table

توپ را زیر میز پیدا خواهی کرد.

قید:

.I need a car that 10,000 dollars or under

من به ماشینی احتیاج دارم که 10,000 دلار یا کمتر باشد.

up:

حرف اضافه:

.He climbed up the building

او از ساختمان بالا رفت.

قید:

.I stood up

من بلند شدم.

within:

حرف اضافه:

.I will prepare dinner within 10 minutes

در ده دقیقه شام را آماده خواهم کرد.

قید:

.If you want to be successful in life, you need to change from within

اگر میخواهی در زندگی موفق باشی، باید از درون تغییر کنی.

تفاوت بین حرف اضافه و قید در انگلیسی

سوال: در یک جمله چگونه تشخیص دهیم کلمه مورد نظر قید است یا حرف اضافه؟

پاسخ: مهم ترین تفاوتی که بین حرف اضافه و قید وجود دارد این است که حرف اضافه می تواند مفعول بگیرد ولی قید نمی تواند مفعول بگیرد.

مثال:

?Did you watch television before launch

آیا قبل از نهار تلویزیون تماشا کردی؟

.I have not been here before

من قبلا اینجا نبوده ام.

توضیح: در جمله اول، launch مفعول است برای کلمه before. در نتیجه before حرف اضافه است. در جمله دوم، before قید است و بعد از آن مفعولی نیامده است.

قیدها می توانند قبل از حرف اضافه بیایند و آنها را توصیف کرده یا اطلاعات بیشتری در مورد آنها بدهند.

مثال:

.The shop is almost near the bus stop, just before the cinema

فروشگاه تقریبا نزدیک ایستگاه اتوبوس است، دقیقا قبل از سینما.

توضیح: almost قید است و قبل از حرف اضافه near آمده و اطلاعات بیشتری در مورد آن میدهد، به عبارت دیگر معنای آن را دقیق تر میکند. به همین ترتیب just هم قید است که قبل از حرف اضافه before آمده و معنای آن را تکمیل میکند. ناگفته پیداست که cinema هم مفعول حرف اضافه است.

حروف اضافه و صفت ها در انگلیسی Prepositions and adjectives

حروف اضافه در انگلیسی می توانند بعد از صفت به کار روند. برخی از متداول ترین ترکیب های صفت + حرف اضافه عبارتند از:

صفت

حرف اضافه

aware آگاه

full پر

of

.They weren’t aware of the dangers

آنها از خطرات آگاه نبودند.

.The bottle is full of water

بطری پر از آب است.

different متفاوت

separate جدا

from

?Is Persian very different from English

آیا فارسی خیلی متفاوت از انگلیسی است؟

.The apples are kept separate from oranges

سیب ها از پرتغال ها جدا نگاه داشته می شوند.

due شبیه

similar

to

.Your picture is similar to my picture

عکس تو شبیه عکس من است.

familiar آشنا

wrong اشتباه، ایراد

with

?What is wrong with the car

ماشین چه شده است؟

.I am familiar with the topic

با موضوع آشنا هستم.

good خوب

surprised شگفت زده

at

.I was really surprised at the price of laptops in computer shops

واقعا از قیمت لپ تاپ ها در فروشگاه های کامپیوتر شگفت زده شدم.

نکته: بعد از surprise می توانیم از by هم استفاده کنیم:

.I was surprised by the birthday gifts given to me

از کادوهای تولدی که به من داده شد شگفت زده شدم.

.I am very good at English

زبان انگلیسی ام خیلی خوب است.

interested علاقمند

in

.He is interested in swimming

او به شنا کردن علاقمند است.

responsible مسوول

good خوب

for

.Exercise is good for your health

ورزش کردن برای سلامتی ات خوب است.

.You are responsible for what you have done

تو مسوول آنچه هستی که انجام داده ای.

worried نگران

excited هیجان زده

about

.They’re really excited about their trip to kish Island

آنها واقعا از سفرشان به جزیره کیش هیجان زده اند.

.I am worried about what has happened to my mother

من نگران اینم چه اتفاقی برای مادرم افتاده است.


نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید.

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *